Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/457

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

-t44 Nom)HE BP:nGP:NHCS AMT. synes at have mindste indflydelse paa disse hærdede kroppen Stuen, som undertiden er temmelig stor, har stundom ikke mere end et eneste lidet vindue af et par ruder i det ene hjørne, men dog ofte to saadanne smaa vinduer, som dog ikke staar sammen, saa at de udgjøre noget fag. Man kan altsaa forestille sig, at saadan stue er temmelig mørk, uagtet det lys, som falder igjen- nem sjaaen. I denne stue er en saakaldt kaave, det er et lidet enten ved panelværk eller ved tømrede Stokke afdelt kammer, hvor man gjemmer redskaber, bevarer melken o. S. v., og hvor tillige haves senge. Men ogsaa i selve stuen er Senge for bon- den og hans familie, og omkring væggene hylder opslaaede til melkekopper og andre fornødenheder. I slig en stue, der er et almindeligt arbeidsværelse, ser det da just ikke meget renligt ud. Foran Stuedøren er en liden indelukket gang, at vinden ei skal staa lige paa døren. Dørene er i almindelighed meget lave, deri- mod dørtærskelen meget høi, og naar stundom til midt paa læg- gen, saa at den, som skal gaa ind, ei blot tilstrækkelig maa yd- myge sig, men tager han sig ikke iagt, kommer han ind paa hænderne istedenfor paa fødderne Nogle faa bønder, som i de senere aar have bygget sig nye vaaningshuse, have begyndt med at indrette Sig de saakaldte glasstover (glasstuer) det er stuer med ordentlige vinduer i, med loft og med kakkelovne, ligesom paa hin side fjeldet, hvilket er baade sundere og bekvemmere Men saa kjær er dog den gamle vane, at nogle nye bønderboliger, som forrige aar er opførte, er, uagtet af ganske nyt tømmer, dog blevet til røgstuer.» Maaden at bygge paa i Søndfjord omtales i forrige aar- hundrede af H. ArentZ i hans beskrivelse af Søndfjord: «Paa et Jordbrug, som her til Lands skal agtes at være vel bebygget, haves gjerne følgende Huusbygninger: en Sæte.stúe eller Storsfue, gemeenlig med et afdeelt Sengkammer hos, kaldet Klæ1;(ä eller KaavP, og en Fordør. Denne er Bondens fornemste Beboel- ses Huus paa Gaarden, hvori Familien holder til om Vinteren med sine smaa, indehuses Arbeider. Ved Siden af denne tilbyg- ges og gjerne en aaben Skygge eller Skat kaldet, for derunderi Regnvejr at hugge Brænde og deslige. En mindre Stue kaldet Ildstuen, forsaavidt Indgangen til denne falder igjennem IIdhuset og hvori Folket meest opholder sig ved Sommerstid, da alt Ar- beide skeer uden Huuset og derfor ikke saa stort Værelse behøves som om Vinteren. En Som-gebo(l til Natteherberg for Fremmede, og hvori Bondens og Hustrues Helligdagsklæder hænges, og deres betydeligste Klædekister, med Linned, Sølv, Penge, Skjøder, Skatte- og Landskyldsbøger i, hensættes, samt hans lidet Bohave af‘I’in og Messing opsættes. Er ellers saadant et Værelse bygget paa en Kjelder eller anden Forhøining, gives det Navn af et Loft-