Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/439

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

426 NORDRE BERGENHUS AM’l’— i SeUe (3 329 mod ca. 2 5O0 i 1875); derefter kommer Ytre Holm- (lal, Daviken, Kinn, Sta-yn, Breim, Bremanger. For det meste holdes gjeten paa steder, hvor faarehold i rimelig mængde efter natur- beskaffenheden findes mindre tjenligt, eller hvor ingen skog er. Paa saadanne steder ansees gjeten for et fordelagtigt dyr, idet den i forhold til den afdrot, den giver af melk og kjød, er billig at føde. Iøvrigt er der i alle herreder store strøg, hvor aldeles ingen gjeter holdes. I somme herreder holdes gjeten paa stø1en, saaledes i Aar- dal og Leikanger med lOO0 stykker l1ver, Lærdal Aurland, Bale- strand, Kirkebø, Gloppen og Breim med fra 2OO til 60O stykker hver samt Vik og Lavik. Det samlede antal gjeter, som kommer paa sæteren. turde kunde anslaaes til ca. 6000—for hele amtet. Det er saaledes kun en forholdsvis liden del, som sendes med paa stølen. Størstedelen holdes i regelen hjemme ved gaar- dene og streifer omkring i de nærmeste fjelde, hvor de kan ud- nytte beiter, som ikke er tilgjængelige for andre husdyr. For endel af stølsgjeterne drives der ikke særskilt melkestel, idet melken af disse siles sammen med komelken og behandles under et med denne. Dette gjælder særlig de distrikter, hvor gjeteantaLlet er forholdsvis lidet og fordelt paa mange hænder. Hvor antallet er større, føres derimod særskilt melkestel for gje- terne, saaledes at melken ystes for sig selv til hvidost, og mysen indkoges til gjetemysost. Gjeternes melkeafkastning anslaaes til fra Ve til 2 liter om (lagen, det almindeligste turde være 1 liter daglig i gjennemsnit eller maaske lidt mere. Man regner i fuld stølstid — 9O til l0O dage — en afkastning for hver gjet af 9 kg. hvidost og 9 kg. mysost. Regnes salgsprisen til henholdsvis kr. O.15 pr. kg. hvid- ost og kr. 0.7Ö pr. kg. mysost, skulde afkastningen paa sæter gjennemsnitlig beløbe sig til kr. 8.10 pr. gjet. Udbyttet i Nordre Bergenhus amt af 6 OO0 gjeter paa s1Ptr(—no bliver saaledes kr. 48 600.00. SViIlc 1SmJnehol(let er siden 1875 steget noksaa betydeligt dog næsten blot i Sønd— og Nordfford. Nogen forbedring af svine- racen eller i driftsmaaden kan neppe i almindelighed paavises, og udbyttet kunde blive større ved en bedre driftsmaade og bedre racer. Et 7 a 8 maaneder gammelt Svin af god federace, f. eks. middelsstor yorkshire, vil, naar det holdes, som det bør, uden van- skelighed kunne drives op i en slagtevægt af 1l0 til l2O kg.; et Svin af den almindelige landrace og opdrættet paa den almin- delige daarlige maade naar neppe i samme alder 45 kg. og det