Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/246

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HAvET, I—’JORl)E OG HAvNE. 233 der i Sognefjorden paa lignende dybde er en temperatur paa 6.5Ô over nulpunktet. r Iagttagelserne viSer, at der udenfor kystbankerne ligger paa dybet koldt van(l; havbankerne holder dette kolde vand borte fra de dybe fjorde, og disse forholder sig i lighed med de inde- lukkede have som Middelhavet, hvor temperaturen paa dybet er konstant (i det vestlige bassin fra en dybde af 183 meter til 2575 meter er temperaturen ca. 13Ó, i det østlige bassin, der naar 3488 mete1—s dyb(le, er temperaturen paa dybet konstant 13.5Ó Cl. I de store ver(lenshave er der koldt vand paa stor dybde, men i de indelukkede have holdes det kolde vand l)orte, og saa er det ogsaa med fjordene ISe11. Det vil sees af de før meddelte tal over temperaturen ihavet, at denne selv om vinteren er flere grader over nul- punktet. Det aabne hav fryser aldrig til ved kysten. I skjærgaarden og i sundene, hvor den store færdsel fore- gaa-r, er havet a-ltid aabent, og det samme gjælder alle fjorde, som munder ud mod ha-vet. I)erimod er der mange sidefjorde og fjordbunde, som pleier at fryse til om vinteren, særlig de, hvori større elve munder ud, og som ligger fjernt fra havet, eller som kun ved et grundt løb staar i forbindelse med hovedfjorden. Yderst ude i Sulen herred er det kun IZ(ly(’jj()I’(Y(‘I2, som fryser. I Gulen fryser ()stguZZjo)—den hver vinter, oftest med menis. Derhos fryser Nor-dgÞulflor-den ofte og Eid“S;()or(7(1n sjelden. I I.avik fryser Eik(;Zjor(le)r. I Kirke-hø er der ingen fjorde, som fryser. I Vik fryser Fime(îfjor(l. I Balestra-ud fryser Ex-Y(:tjO)’(l(’„ǫ Sl’(P)’(îfffO“7’(Z(9N. IV—tl(îfjor(len og þ)ærZand.s;fjor(l(1n. — Sogndal-S§Zjordm og Ei(l.s;fjo)—(lP)? i Sogndal fryser hver eneste vinter. Dette gjælder dog kun Sogndalsfjordens indre del, den ydre del er sjeldnere islagt; dog indtræffer det ikke sa-a sjelden, at isen kan ligge til hinder til Fardal i Norefjorden, men yderst sjelden længere udover, dog har det undtagelsesvis hændt, at isen har ligget til Nornes. I Aurland fryser .4m-lan(ls— og Âv(Þl’ffíT7l5§ZjO)’(Z6)2 i almindelighed til hver vinter. L(e)—dal-Sflolr1l(—)ZW pleiede tidligere at fryse, men holdes nu aaben ved den stadige dampskibsfart. Aardalsj)“or(len i Aar-dal pleier at fryse. Ixyste)jjor(len fryser ret ofte til, især den indre del. Vin- teren 1888—89 var den tilfrossen i over 6 maaneder paa en Strækning af over 3 mil: men saa langvarig islægning indtræffer neppe en gang i hver menneskealder.