Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/146

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATCR1.1(; B1ss1§AFFENHE1). 133 fra med dampskib til Vadeim er 12O km. og saa 119 km. er det overland til Gloppen og derfra med dampskib 60 km. til Olden, ialt ca. 34O km. Før dampskibene kom igang, var denne reise meget lang- varig, og færdselen over bræen var derfor før ikke ringe. Herom beretter Matth-i(1“9 Foss i sin beskrivelse af Jostedalen i 175O: «Over denne Iisbræ kan man fare til og fra Justedalen paa tvende Steder til Indvigs Præstegie1d i Nordfiord, baade gaaendes og farendes med Kløv og Kreaturer, som man der pleier at tilfor- handle sig. Nemlig her i Krondalen reiser man fra Gaarden Bersæt til et Annex, kaldet Aalden, hvor den første Gaard, man kommer til paa hiin Side af Bræen, kaldes Qvame; og bestaaer denne Veis Længde af halvtredie Miil. Her er Iisbræen saa stor, at Skyerne støde an paa den, og de høieste Fielde ligge dybt neden for den som en Afgrund, at man knap engang kan see dem, mindre tage Mærke paa dem til sin ReiseS Fortsættelse, saa man, for ikke at fare vi1d, har opsat Varer paa Bræen af Træ som Milepæle og endda maa man have med sig herfra velbekiendte Folk til Ledsagere; at man ikke skal enten fare vild eller falde ned i de forborgne dybe Huler og Gab, som paa sine Steder findes paa Bræen, hvor Sneen kan være sammendreven og ligge løselig ovenpaa Hu1erne og bedække dem. Denne Vei fares ei saa jevn1ig, saasom den besværligste og farligste. Det andet Sted, man farer over Iisbræen, er i Milvirsdalen, dog ikke paa det Sted, hvor den foran findes beskreven at være nedkommen lige for de tvende Gaarder Milvir og Elvekrog — Thi strækker den sig paa adskillige Steder og i adskillige Præste- gielde baade i Længden, Breden og Høiden, og, som gamle Mænd forklare efter deres Fædre, har den skudt sig og udvidet sig i 9 Præstegielde; dog vides og kiendes deres Navne ikke alle, som nogle af dem ligge i Nordfiord; eller veed man at nævne nogle af de bekiendte Steder, hvor den lader sig tilsyne, som for Ex. langt ude paa Vedestranden i Fy1kisbygdens Præstegield, i Sogn- dale-Dalen i Sogndals S0gn, og over Leikangers Hovedsogn, hvor man fra Vig tvert over Fiorden kan see den: paa disse Steder sees den her udi Sogns Provstie, og i Nordfiord iIndvigs Præste- gield. — Stedet da at melde om, hvor man i Milvirs(lalen reiser -over Iisbræen, er ved foranførte Gaard Nedre-Faaberg, hvor forbi man farer en Miil frem i en slet Dal kaldet Stordalen, hvor Milvirsdals Almue haver sit Fæ gaaendes om Sommeren: der begynder Bræen, hvor man reiser over og kommer ned til et andet Annex i Indvigs Præstegield, kaldet Opstryn; og er Bræen herover ikkun fem Fierdingers Vei til første Gaard navnlig Grejung i det Annex. Paa denne Kant at fare over er Iisbræen ikke saa