Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/132

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NA’I’URLlG B1—:S1(AFFP:NHEn. 119 Den nærliggende Bødalsbræ eller S(eterbr(e er en vakker blaa bræ, som har afløb gjennem en dyb elv. Det er en meget betydelig bræ, som i nordlig retning gaar ned i Bødalen. Den er ikke lang, men temmelig bred, op til 800 meter. Den er steil, overfladen er fuld af sprækker. Bræen har et System af meget regelmæssig grusbaand. Høiden over havet af denne bræ, som maaske er den vakreste paa Joste- dalsbræens nordvestre side, er 596 meter. I den flade dalbund er der flere moræner. Denne bræ naar efter J. Rekstad nu ned til 607 meter o. h. Der er om denne bræ det sagn, at den er rykket frem og har fyldt den dal, hvori den nu 1igger. Tidligere skal der her have været en udmærket havnegang, særlig skal her have vokset en mængde kvanne. Traditionen ved ogsaa at berette, hvilken af Bøgaardene det var, som havde sin sæter- mark i denne da1. Her er et lignende sagn som det senere fra Aa- brekkebræen omtalte, og der er vel liden tvil om, at der har fundet sted en fremrykning af Bødalsbræen samtidig med Aabrekkebræens. Nesdalsbr(Ben“ eller ]0’endalsbræen ligger i en liden dal nær Bedalen og er en vakker bræ af første orden. Den kaldes Nesdalsbræ efter den nærliggende gaard Nesdal, men den dal, hvori bræen kommer ned, heder Kjendal. Kjen- dalsbræen gaar længst ned af bræerne i Nordfjord, idet dens ende naar ned til 136 meter o. h. Paa dens overflade er der ikke lidet grus, som er nogen- iUHd8 jevnt fordelt over hele det nedre parti af bræen. Det k0I11mer ned paa bræen med de store sneskred, som hver vinter 88ä1“ her fra begge fjeldsider nedover bræen. Kjendalsbræen har ligesom alle de andre bræer i Nordfjord gaaet meget tilbage i de senere aar, og dens mægtighed er nu i I90O betydelig mindre end for 15—2O aar siden. Den er nu saa tynd og indkneben oppe i fjeldet, at hvis dens aftagen frem- deles vedbliver, kan der ikke gaa lang tid, inden den rent slides 0V9I’ og bliver en gla(:ier remanié eller en hængebræ. Omtrent 3O meter foran Kjendalsbræen er der en ubetydelig endemoræne, og 6?0 meter nedenfor bræenden kommer der enkelte grushauge, som antyder en kortere stands i bræens tilbagegang. 93O meter nedenfor bPæenden kommer en betydelig endemoræne. Det er ikke usand- 8l’UIîgt, at den skriver sig fra bræens længst fremskudte stand i f0PI’îge aarhundrede. Br(Pe-r i ()lden. I dalen, som gaar op fra Oldenvatn, kom- mer ned tre bræer, .—labrækkebræen og Brigsdalsbr(een paa dalens 08’tside og JIjøZk(’UOld8b“]’(B(’Il syd1igst i dalbunden. Afstanden fra 0ldenvatns sydende til Brigsdalsbræen er 5 km., saa disse bræer 9I’ forholdsvis let tilgjænge1ige. H I