Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/984

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


974 NORDLANDS AMT. sin begavelse uddannet sig i det offentlige livs skole til en parla- mentarisk debattant af rang. Slagfærdighed og udviklet kritisk sans var hos ham forenet med humor og vid og en sleben form. Hans kløgt og forsigtighed var dog parret med hans bestemthed, naar alle udveie og krinkelkroge var stængte. Han var i 1880 tidlig en bestemt tilhænger af den politik, som fik sit udslag i statsraadssagens kundgjørelse som grundlov ved beslutningen af 9de juni; men han var ogsaa utrættelig med paa de smaa forsigtige skridt, hvorved man den gang haabede at kunne be- væge kongemagten til sanktion af loven om statsraadernes del- tagelse i storthingets forhandlinger. Da sanktionsnegtelsen kom, var han fremdeles forsigtig, idet han arbeidede ivrig for et kompromis paa grundlag af den da- værende regjerings frivillige afgang. Men da dette ikke kunde opnaaes, var han ufortrøden med paa en rigsrets afgjørelse, overbevist om denne fremgangsmaades nødvendighed. Han var i l884 medlem af aktionskomiteen i rigsretten sam- men med Sverdrup, Steen, Haugland og H. C. Berner. Sivert Andreas Nielsen var født paa gaarden Lund i Vik herred i Brønnø den 8de oktober 1823. Han tjente i alderen fra 9 til 12 aar som gjætergut og maatte paa egen haand lære sig til at læse og skrive. Der holdtes i den bygd dengang kun omgangsskole en uge om aaret. Stedets kapellan blev under konfirmationsforberedelsen opmærksom paa den opvakte gut og sørgede for, at han fik nogle maaneders undervisning, og i 17- aarsalderen blev han omgangsskolelærer. 23 aar gammel blev han kirkesanger i l846. Han var da stærkt kristelig paavirket, nærmest i haugiansk retning. - Han blev i 188O postekspeditør i Bodø og postmester der i 1886. S. Nielsen var medlem af Brønnø kommunebestyrelse i 30 aar-, deraf ordfører i 28, forligelseskom- missær, sparebankdirektør, medlem af Nordre Helgelands matri- kuleringskommission, af den kongelige havnearbeiderkommission, skolelovkommissionen af l884 og væreierkommissionen af samme aar og kommissionen om torskefiskerierne i Nordland, Tromsø og Finmarken af 1891. Han var medlem af Bodø bankkontors be- styrelse fra 1887. S. Nielsen var medlem af unionskomiteen af 1895, hvor rigs-- advokat GetZ var formand. I 1897 traadte Nielsen af helbreds- hensyn ud af komiteen, og hans plads her blev indtaget af senere udenrigsminister Løvland. Ved sin udtrædelse af det offentlige liv blev Sivert Nielsen af stortinget voteret en nationalbelønning paa 6000 kr. aarlig. Herredsnavne. Ved kgl. resl. af 6te januar 1908 er det bestemt, at følgende geistlige og civile inddelingsnavne i Nord-