Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/978

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


968 NORDLANDS A1uT. Mag. Erik Bredahl 1642-58 og 166O-72. Trondhjems stift var 1658--6O afstaaet til Sverige, og bispe- stolen beklædtes da af en svenske, mag. Henning Schytte Mag. Arnold de Fine 25de februar-6te november 1672. Dr. Erik Eriksen Pontoppidan 1673-78. Dr. Christopher S(“hletter 1678--88. Dr. Peder Krog 1688-]731. Dr. Eiler Hagerup 1731-43. Ludvig Harboe 1743-48. Dr. Frederik Nannestad 1748-58. Dr. Johan Ernst Gunnerus 1758-73. Marcus Frederik Bang l774--87. Dr. Johan Christian Schønheyder 1788-1803. Schønheyder var den sidste biskop over Trondhjems stift i forening med Nordlandenes og Finmarkens amter; thi efter hans død blev de nordlige landsdele udskilt som et særskilt bispe- dømme ved kgl. resl. af 30te december 1803. Den 6te januar 1804 blev den nordlandske bispestol besat med Mathias Bonsaoh Krogh. Magister Hans Skanke var den første som tænkte paa en deling af Trondhjems stift i sine forslag til misssionskollegiet l715. Som biskop dr. Peder Krogs amanuensis fulgte han denne paa hans visitats i Finmarken i 1708. Det var hensynet til finnerne, som her spillede ind. Ingen af Trond- hjems biskoper i det 18de aarhundrede interesserede sig for delingen af Trondhjems stift. Den titulære biskop NiColaus Friis talte i 1771 i et skrift mod biskop Gunnerus om det betimelige i, at Trondhjems stift blev delt. I 1788 blev Kjøbenhavns stiftsprovst dr. Johan Chri-S’ti(lR Sehonheyder udnævnt til biskop, og han var lidet skikket til biskop for disse nordlige landsdele. Missionskollegiet i Kjøbenhavn erklærede, at missionsværket i Nordland og Finmarken aldrig vilde kunne befordres, hvis disse landsdele ikke lik sin egen biskop, men Schønheyder vilde ikke give slip paa Nordland og Finmarken. Provst Mathias Bonsach Krogh, sognepræst til Vaagan, fik i 1793 ordre til at indfinde sig i Kjøbenhavn i anledning af den paatænkte deling af stiftet. Schønheyder reiste da til Kjøbenhavn og udvirkede, at ingen for- andring skulde finde sted, medens han sad i embedet. Det blev 7de november 1794 bestemt, at kollegiet skulde indkomme med forslag om Trondhjems stifts deling, naar bispestolen blev ledig. Da Schønheyder var død (14de april 1803) deltes det vidt- løftige stift. Mathias BonsaCh Krogh, født paa Vadsø 4de oktober 1754, blev 1781 sognepræst til Lenvik, 1789 til Vaagan, 1798 til Ør- landet og 6te januar 1804 biskop. Som løn fik han Alstahaug