Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/969

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


H1STomE. 959 skride til nye falsknerier. «I forretningsfolk ved, hvordan det skal gjøres,» sagde FitZgerald. I et brev - af 2lde marts 1821 - har Denovan for-klaret, hvad han gjorde. Han skred til en for- nyet «omarbeidelse» af papirerne, Steads og Everths krav blan- dedes om hinanden. Det gjaldt om at faa summerne saa høie som muligt. Beviserne indeholdtes i 45 bilag, der er ligesaa mange beviser for begaaede falsknerier. Det sees, at der paa regningen er opført erstatningsbeløb, som før var udredede af en- gelske assuranceselskaber. Men den britiske regjering dækkede det hele. “ Denovan blev mere fordi-ingsfuld og uforskammet. For at finde et udgangspunkt for sine nye «omarbeidede» fordringer an- saa Denovan det for bedst at fremsætte nye klagemaa1 som støtte for kravene. I en skrivelse af 29de marts regnede han op en hel del ny uret: foged Juel havde lagt beslag paa pakhusene, rot- terne paa Bodø havde af 2000 tønder rug spist over 600, og af de varer, der bragtes fra Røst til Bodø, havde rotterne der spist «eller bortført» næsten halvdelen. Statssekretær Holst kunde, da underhandlingerne omsider kom igang, ikke erkjende, at der forelaa noget, som berettigede til at kræve erstatning af den norske stat. Af betydning for underhandlingerne blev ogsaa en note, som baron Stierneld den 13de april modtog fra marki Londonderry. Stierneld maatte «i de stærkeste udtryk» meddele til Stockholm, at sagen, hvis den ikke hurtigst muligt blev ordnet, maatte forelægges for par- lamentet. Kongen paalagde da 2den mai den norske Statsraads- afdeling inden fem dage at fremlægge et forslag til endelig af- gjørelse. I norsk statsraad 7de mai forelaa den sidste fremstil- ling fra Denovan, med de 45 bilag, hvorefter alle krav tilsammen beløb sig til S 39203. Derimellem var opført E 3 105 som tab ved de skibe, der i 1820 var sendte til Bodø, samt S 25OO som Denovans egne omkostninger og udgifter. Holst udarbeidede en oversigt, der stillede Denovans fordringer i det rette lys. Den norske statskasse havde store krav for de begaaede toldovertræ- delser. Han foreslog dog, da sagen var bleven diplomatisk, at der kunde bevilges straffefrihed samt en mindre erstatning, der- under toldfrihed for et beløb af indtil 6000 spd. Hertil sluttede statsraadsafdelingen sig. Denovan gjorde modbemærkninger og sendte den 13de mai en skrivelse til FitZgerald, hvilken var et skandskrift mod den norske regjering, som beskyldtes for de groveste forbrydelser. Den 21de mai holdtes atter sammensat statsraad, hvor de norske statsraader fores1og, at de 6000 spd. i nødsfald kunde forøges med 20 00O spd. Gjennem kabinettet skulde dette med- deles den britiske minister.