Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/964

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


954 NORDLANDS AMT. Tanken var at lade Steads eiendele udlevere og faa ham ud af sagen, saa det kunde haabes, at der ikke vilde blive gjort vanskeligheder i anledning af Everths forseelser. Dette lykkedes ikke paa grund af Denovans forbryderske fremgangsmaade. Der blev sommeren 1820 fra London afsendt en liden flaade af engelske handelsskibe til Bodø for der at fortsætte handelen og sandsynligvis ogsaa smuglerierne. De skulde paa Bodø mod- tages af Dundas Blackhall. J. R Croæe, der tidligere synes at have havt sin virksomhed paa Hammerfest, var interesseret i disse skibe, om hvilke saavel han som Blackhall korrespon- derede med Denovan. Skibet «Minstrel» var fragtet af Denovan, Everth, Crowe og Evans, «Wharf» og «Unanimity» af Sir Peter Pole m. fl., efter Denovans breve til Blackhall og Crowe, hvem han i denne sag betragtede som sine medskyldige. Særlig hen- vendte Denovan sig til Crowe, da det gjaldt om at faa udfær- diget brugbare certepartier, og Crowe fik desuden særlig instruk- tion for sit forhold. Sommeren 1819 var der sendt et skib, «EliZa», til Bodø, som det hed for at hente Steads varer. Da disse endnu ikke kunde erholdes, forlangte Denovan erstatning for denne mislyk- kede ekspedition. Det var dette eksperiment, der med bistand af Blackhall og Crowe paa ny blev udført om sommeren 182O. De tre skibe sendtes i virkeligheden til Bodø for at ombytte sine laduinger med fisk for de nævnte personers regning. Men efter deres indbyrdes brevveksling havde skibene utvivlsomt falske certepartier, saa det fik det udseende, at de var sendte for Steads regning for at hente hans frigivne varer. Skibene har vistnok drevet handel paa Bodø og indtaget andre varer paa tilbagereisen til England. Bagefter skrev l)enovan sin regning paa den norske stat for et tab af S 3 lO5 eller næsten 56 O0O kr., da Steads eiendele ikke var færdig til udlevering. Denovan benyttede den paafølgende høst Crowe til at tilveiebringe papirer for de nævnte skibe til støtte for de nye fordringer, som han lagede sammen. Hovedmændene i denne fabrikation af dokumenter var dog H. G. Paice og John Everth. Dette nye falskneri var mere modbydeligt end de tidligere, da det var ganske overflødigt og frækkere i sit anlæg. Høsten 1820 blev der endelig paa Bodø truffet skridt til at udlevere de som Steads eiendom reklamerede varer. Dundas Blackhall modtog i vinterens løb varerne. St. George havde i Stockholm sendt skrivelser og officielle noter til udenrigsministeriet, hvori han førte et voldsomt sprog. De er tjenlige til forstaaelsen af de smaa staters stilling omkring 1820. Der truedes med at udestænge Norge fra handelen paa England. Paa den haanligste maade afvistes Norges ret til at