Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/962

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest



952 NORDLANDS AMT. stor del af Norge befandt sig prisgiven til hr. Helliesens luner og ondskab, og han udøvede en despotisk myndighed. Med bestikkeligheden sigtedes til, at tolder Helliesen af John Everth havde modtaget en ugy1dig vekse1 paa 50 pund, som før omtalt. Alexander Shireff oplyste, at alene han havde været tilstede ved vekselens overlevere1se, og at denne var som en «doucenr» til gjengjæld for visse «tjenester», tOlderen tidligere skulde have vist Gerss uden derfor at modtage nogen paaskjønnelse. I et brev til Blackhall af 20de december ytrer Denovan, at Blackha11 burde have givet amtmand Berg .-G lOOO for at holde tilbage Shireffs edelige forklaring, Som han nu frygtede vilde gjøre skade. Stead synes ved denne tid, aarsskiftet 1819-20, at ville trække sig ud af forbindelsen med Denovan. Han bad Mr. Foy, den britiske konsul i Stockholm, besørge en skrivelse til Lord Strangford og en anden til det norske finansdepartement med meddelelse om, at Stead ophævede enhver fuldmagt for Denovan til at optræde som hans agent. Mr. Foy leverede det ene brev til Lord Strangford og Denovan, men der blev ikke taget nogen notits deraf. Om det andet brev til det norske finansdepartement udtalte Lord Strangford, at det vilde være til skade for Steads sag. Det blev af den grund ikke sendt. For Strangford og Denovan var det umuligt at slippe David Stead, thi det var i hans navn den hele affære skulde drives, og den vilde saaledes være tabt, om det kom op, at Stead ikke længere vilde give Denovan sin fuldmagt Den utrættelige Denovan arbeidede for at skaffe dokumenter for, at det var Stead, der ved Gerss havde ladet opføre pak- husene paa Nyho]men og saaledes var disses eier. Her var det ikke nok at «omarbeide» papirerne. De maatte fuldstændig lages fra nyt af. Senere har Denovan i et af sine breve forklaret, at Stead var ligesaa uvidende som et nyfødt barn om denne pro- formaaffære. Lord Strangford forlod Stockholm i 1820. I Stockholm fore- stod efter Lord Strangfords afreise Mr. Charles M. St. Georgelega- tio11e11. Personforan(lringen havde ingen indflydelse paa den britiske opfatning af Bodøsagen. Den britiske regjering havde hele tiden holdt den svenske minister baron Stierneld udenfor Bodøsagen og førte forhandlingerne gjennem Lord Strangford Grev Engeströms forsøg paa at forhandle gjennem baron Stierneld med Lord Castlereagh havde vist sig frugtesløse. Man var i Norge forberedt paa, at Lord Strangford og Denovan skulde have til hensigt at formaa den britiske regjering til at træffe meget haarde forholdsregler imod Norge. Grev Engeström