Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/957

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


. HlSTORIE. 947 paa Nyholmen, da hr. Everth reiste, maatte bringes i sikkerhed af de norske autoriteter. Lord Strangford ombyttede Stead med Everth. Strangfords andragende blev sendt den norske regjering, og finansdepartementet mente, at der maatte være foretaget det for- nødne til varernes sikring ved beslaglæggelsen. 3Ote juni kom en ny skrivelse fra Lord Strangford med fore- stillinger om forholdsregler til at bringe de nævnte sager i sik- kerhed. Den følgende dag, den 1ste juli, kom der en ny note med de voldsomste beskyldninger mod myndighederne i Bodø. Grev Adol.f Göran llIömer, som under grev Engeströms fravær bestyrede udenrigsdepartementet, sendte Lord Strangfords note af 1ste juli næste dag til den norske regjering, og denne afgav en erklæring af 20de juli 1819, som blev sendt Lord Strangford med anmod- ning om, at han vilde gjøre sin regjering bekjendt dermed. Efter l1 maaneders forløb var sagen omsider udredet fra den norske regjerings side. Everth havde forgaaet sig mod landets love, og Spørgsmaalet om hans strafskyld henhørte under de norske domstole. David Stead reiste i 1819 til Bodø for at redde sit dervæ- rende gods. Han kjøbte et skib, «EliZa», og tog med til’ hjælp en ven af Denovan, Dundas BlaCkhall. Denne havde fuldmagt fra Everth & søn og blev i Stedet for Gerss bestyrer af deres etablissement paa Bodø. Stead reiste hjem i november og lagde da. veien over Trondhjem og Kristiania I London havde Stead 1ste juni 1819 i en henvendelse til Lord Castlereagh nedlagt paastand paa erstatning af den norske regjering. Han gav fortegnelse over de afskibede varer, hvilke Lord Castlereagh oversendte til Lord Strangford, der betroede dem til Denovan, som senere gjorde brug af dem. Stead fremlagde erklæringer fra Everth om, at han var be- myndiget til at indkræve alle dennes udestaaende fordringer og om, at han (Stead) var eneste eier af de ladninger, der var komne til Norge med «St. John», «Forsøget» og «Commerce». Stead paastod at have fordringer paa Gerss for en hel del varer, som Everth paa Steads vegne skulde1have overladt Gerss, og lod afholde en arrestforretning i alle Gerss’ eiendomme. 5te september 1819 kom et skib -fra Aberdeen, «Fanoy», skipper Mitchell, for at indtage for Stead en ladning fisk. Af Gerss’ fiskebeholdning skulde der i dette fartøi indtages 1000 vog tør- fisk. Tolderen frygtede, at der ikke kunde blive noget at erholde for det offentlige hos Gerss, der havde kautioner til toldvæsenet for omtrent 265O spd. Han holdt sig derfor til den indskibede fisk og negtede foreløbig at udklarere «Fancy». Efter en samtale