Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/926

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest916 NoR1)1.AN1)s A1uT. komme til og fra Sverige, mange elve og myrer, saa man ikke godt kunde komme over uden om vinteren og sommeren, naar e1vene var mindst. Endelig var fjeldet temmelig langt over; det var omtrent tre dages reise, førend man kom til grændsen, og der var ingen huse og lidet græs til hestene, undtagen ved det svenske sølvverk, hvor der var 2 eller 3 hytter til bergfolkene. Fra disse hytter eller fra grændsen var endda to dages reise mest over fjeld, hvor ingen gaarde var, til Nyestaen, hvor smeltehytterne stod, og hvor der anlagdes en liden kjøbstad. Deromkring var nogle smaa gaarde og bumænd, men mest fin- ner, som holdt rensdyr, hvilke brugtes ved vær-ket til at føre sætteved og proviant til værket og til at føre ertsen tilbage. Landet der omkring var fattigt, saa at bergmesteren lod under- tiden kjøbe slagt og fisk, baade tør og saltet, i Nordlandene, hvilket ogsaa de svenske finner undertiden gjorde, idet de solgt-e rensdyr, renhuder, fjærdynevar og noget ringe (‘pelteri» igjen paa markederne, som de var vant til at holde to gange aarlig, ved St. Hans og Michaelis; men sidste høst havde de slet intet marked holdt. Efter de beretninger, von Ahnen havde, var der lidet at gjøre i Sverige, undtagen at ruinere bergværket og den nye by. og saa gaa tilbage; thi at gaa for langt ind i landet ansaa han hverken for raadeligt eller gavnligt. Hans forslag var, at nogle vaaben, krudt og bly og nogle officerer skulde sendes til bevogtning af grændserne og over- gangene, for at holde dem i Sverige i uro, som om et indfald var ivente, ellers skulde bruges de folk, som udskreves i Nordland Denne betænkning skrev von Ahnen i Kjøbenhavn l8de april 1657. Nogen ytring om, at sølvværket paa Nasafjeld laa i Norge, er der ikke i denne betænkning. Hans forslag antoges. 0fficerer, vaaben, ammunition og andre fornødenheder skulde han søge at skaffe sig fra Trond- hjem. Han skulde hverve officerer for et kompani, kjøbe de fornødne vaaben, snaphaner, krudt, lod, bandolæder og sidegevær, samt søge at faa hos Peder Vibe eller Jørgen Bjelke, hvad han behøvede til skytbaadene af kanoner, falkonetter og halve piker, «saavelsom 8 eller 1O gode soldater af det trondhjemske folk, som kunde tjene til konstabler». Preben von Ahnen vendte tilba-ge til sit len, da krigen var udbrudt i 1657. Efter Hannibal Sehesteds forslag var der oprettet nogle kompanier i Nordland, og Mandm-up SChø)mebøll, der var født nordlænding og havde gjort krigstjeneste i Nederlandene og Danmark, var i l644 bleven major for disse kompanier-. I l655 var det imidlertid meddelt Preben von Ahnen, at