Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/922

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


9I2 NORDLANDS AM’I’. och Sict», han kunde ikke lande der, paa grund af storm, taage, drivisen og den stærke strøm. Før Magnus drog afsted paa sin færd for at søge Grønland, havde han ogsaa knyttet forbindelse med Margretas søster Sofia Gyntersberg, og en forbindelse mellem en mand og to Søstre opfatW tedes den tid som en dødssynd. Af samvittighedsnag betroede Mar- greta sig til sin mand, der meldte sagen for øvrigheden. Lensherren, Hans Lindenow, -der var Magnus Heinessøns ven, lod lagmanden og hans hustru sætte i forvaring, til Magnus kom tilbage. Da negtede Magnus med ed sin forbindelse med Margreta Gynters- berg og ægtede paa Bergenhus Sofia Gyntersberg. I Nord- land fandtes paa det af Margreta opgivne sted resterne af et barnelig. I Kjøbenhavn skulde senere, omkring 1582, hans sag med Peder Hanssøn og dennes hustru paakjendes. Efter en del ud- flugter gik Magnus Heinessøn fri af sagen mod sin svoger og dennes hustrn, men ogsaa disse frikjendtes for Magnus’s tiltale. - Som belønning for sin Grønlandsfærd fik Magnus Heinessøn med et par andre kjøbmænd eneretten til handelen paa Fær- øerne i 5 a-ar, men da nogle af hans tidligere medarbeidere i Bergen reiste anklager mod ham for forskjellige bedragerier, kom der en vidtløftig proces; han gik glip af den færøiske handel og dømtes til at udrede erstatning til de mange, han havde forurettet. Derpaa drog han med sit skib til Nederlandene, hvor han tog tjeneste hos den spanske statholder, prins MoritZ af 0ranien, for som kaper at krydse mod engelske skibe. Nu optraadte han helt som sjørøver, han brugte snart dansk, snart hollandsk flag, og under dette sidste tog han et stort engelsk skib, der blev prisdømt i Holland, solgt og bragt til Bergen. Dronning Elisa- beth klagede til den danske regjering, og Magnus Heinessøn blev anklaget for sjørøveri. Hans Velynder kong Fredrik II var nu død, 1588, og formynderregjeringen i Kristian IV’s mindreaarig- hed greb sagen meget kraftig an. Magnus Heinessøn blev dømt til døden og halshuggedes paa s1otspladsen i Kjøbenhavn den 18de januar 1589. Paa retterstedet var han meget koldblodig og uforfærdet. Formynderregjeringen, og navnlig Chr-istopher Valkendorf havde ikke taget hensyn til rettergangens formelle sider, og aaret efter erklærede en herredag dommen ugyldig, idømte Valkendorf en bod af 3000 rdlr. og tillod enken at lade liget hæderlig begrave. Sofia Gyntersbe1-g levede siden i Danmark og skal senere være bleven gift igjen.