Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/88

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


. FISKERIER; ’ 79 sikre lodskud, og ’ lodskuddenes nøiagtige beliggenhed lod sig ikke bestemme langt fra land. 0msider bevilgedes midler til bygning af oplodningsfartøiet -:Hansteen», som i 1867 begyndte dyblodning mellem Færder og Mandal indtil 3Vs--4 mil af land med 8 a 1O lodskud paa hver kvartmil. 1867 oploddedes Vestfjorden, 1869 strækningen Stad -Herø, 187O Herø-Bratvær. I 1871 paabegyndtes en syste- matisk undersøgelse søndenfra nordover, idet man dette aar 1mdersøgte strækningen Lillesand--Egersund, 1872 Jæderen- Utsire, 1873 Utsire-Feje, 1874-75 Hellisø-Stad. I 1875-76 undersøgtes Varangerfjorden. Fra 1876-95 optoges igjen planen, idet man da i en af- stand af 12-15 mil oploddede hele kysten fra Kristiansund til grændsen mod Rusland. Da man paa strækningen Stad-Røst ikke overalt naaede ud til eggen, blev der i aarene 1896-19OO af hensyn til fiskerierne udført omfattende lodninger helt ud forbi eggen, saaledes at herved samtlige norske kystbanker i sin helhed er oploddede. Dette arbeide udførtes med leiet damp- skib, da «HanSteen» ikke var en god sjøgaaende baad. Ved disse lodninger og ved de senere undersøgelser med fiskedamperen «Michael Sars» under fiskeridirektør IUorts ledelse og endelig ved andre forsøg med havfiske, delvis med stats- understøttelse, er kjendskabet til havbankerne og deres rigdom paa fisk i høi grad udvidet. Banklinefiske drives af dampere, Skøiter og motorskøiter. Damperne holder sig gjerne længst tilhavs og fisker mest paa l50--350 favne, medens Skøiter og motorfartøierne oftest fisker nærmere kysten, men ogsaa ude paa kystbankens skraaning mod Nordhavet fra 7O-25O favne. De fisker alle lange, brosme og kveite. Dette fiske drives i Nordland paa Sklinnabanken, Træna- banken, Røstbanken m. fl. Havfiske kan fra Nordlands amt drives med fordel, naar de sjø- gaaende fartøier anvendes til forskjellige fiskerier efter aarstiden. Der kan fiskes aaret rundt ved den heldige forening af bankfiske paa eggen om sommeren, sildefiske om høsten, torskefiske om vaaren. Ved bankfisket, drivgarnsfisket og torskefisket kan fartøierne hol- des gaaende aaret rundt og saaledes stadig holde mandskab og fartøi i virksomhed. Ligesom der er store egge, hvor der ikke fiskes, findes der ogsaa store arealer, hvor torskestimerne gyder, som endnu ikke er prøvede. For faa aar tilbage blev der fart i fisket paa Svendsgrun(len udenfor Tromsø amt, hvor senere dampere har arbeidet med god fangst. Der er en overordentlig rig gyd- ning paa nogle banker nordenfor de1me Svendsgrund, banker med de samme dybder og naturforhol(l forøvrigt Derhos er der