Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/821

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1-IISTORIE. 81 I ha-ndel, saaledes at Brynjolv fik større oppebørsler og kongen en væsentlig del af finneskatten, saaledes at finnerne maatte betale mere og skatten inddrives med større kraft. Sandsynligt er det, at Harald har tiltaget sig større rettigheder, end de ældre haa- logalandske konger udøvede; en saadan udvidet rettighed var rimeligvis monopolhandelen, der fra den tid af strengt blev overholdt. . “ Blandt de høvdinger, som Harald Haarfagre anmodede om at komme til sig, var ogsaa Kveldulv fra Fjordene, men han nnd- skyldte sig med sin alder. Hans søn Thorolv reiste, da han kom hjem fra vikingetog, til kongen, der modtog ham vel og gjorde ham til sin hirdmand. Den før omtalte herse, Brynjolv Bjørgolvssøn, der var for- lenet med finneskatten, var gift med Helga, en datter af Ke(il Høng, nærsøskendebarn til Thorolv og Grim, Kveldulvs sønner. Brynjolvs søn Baard og Thorolv blev snart fortrolige ven- ner; Thorolv fulgte sommeren efter med kongens samtykke Baard nordefter, da denne skulde drage hen og gifte sig med Sigrid, eneste datter og arving af den rige herse Sigurd paa Sandnes, paa Alost (Alstenøen) ved Vefsenfjorden, hvilket bryllup havde været aftalt allerede før Brynjolvs og Baards reise til Trondhjem. Ved dette bryllup traf Thorolv mange af sine frænder, med hvilke han nu sluttede venskab; siden fulgte han de nygifte hjem til Torgar, opholdt sig der om sommeren, og reiste om høsten med Baard tilbage til Trondhjem. Men endnu samme vinter, aar 867, døde Brynjolv. Nu overdrog kongen alle hans forleninger til Baard, som reiste hjem til sine gaarde og blev en mægtig høvding, medens Thorolv blev tilbage ved hirden. I slaget ved Hafrsfjord 872 deltog baade Thorolv og Baard, begge paa Haralds eget skib, og de blev begge haardt saarede og laa længe af sine saar; Thorolv kom sig, medens Baards saar forværredes og endte omsider hans liv. Da døden nærmede sig, bad han kongen tillade ham selv at bestemme, hvorledes der skulde forholdes med arven efter ham, hvad kon- gen tillod. Baard overlod da alt sit løsøre og sine faste eien- domme til Thorolv, som ogsaa skulde ægte hans enke og opfostre hans søn, thi han troede Thorolv bedst af al1e. Da kongen om høsten vendte tilbage til Trondhjem, fik Thorolv reise til Haa- logaland til sin arv, og kongen tillod ham det og overdrog Thorolv alle de forleninger, Baard havde havt, finneskatten og finnefærden med. Han gav ham og et fuldt udrustet langskib. Da Thorolv kom til Torgar, tog Sigrid, Baards enke, vel imod ham og lovede ham sin haand efter hendes afdøde mande bestemmelse, hvis hendes fader ikke havde noget derimod. Thorolv reiste saa til Sigurd paa Sandnes, hilste ham fra kon-