Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/81

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


72 NORDLANDS AMT. holder man snørets øvre ende paa vandfladen. Man har sam- tidig flere sniker udsat, og naar der er god tid paa uer, kan man paa dette redskab en enkelt dag faa over et kvarter. Mest indbringende er uerfisket, naar der anvendes garn, og som altid, naar der anvendes nye redskaber, der fisker godt, klages der. Fiskerne mener, at brugen af garn efter uer virker skadelig paa bestanden i den grad, at fangstfeltet om ikke mange aar vil være ganske øde. Ueren holder sig paa dybt vand paa de saakaldte stø eller k1akker, og naar den paa disse sine til- holdssteder stadig forstyrres af en masse garn, som sættes i sjøen, og som paa grund af storm kan blive staaende i flere døgn, bliver fisken «splittet» og maa søge hen til andre klakker, der ikke er kjendt af fiskerne. Herø herredsstyre mener, at hvor brugen af uergarn er be- gyndt, der er ueren aldeles forsvunden, da garnene tager op af bunden de sjøplanter, hvoriblandt ueryngelen særlig opholder sig. I Bindalen og Gildeskaal er opfatningen den, at brugen af garn til uerfiske formindsker fiskebestanden. At ueren midlertidig aftager paa bestemte fiskepladse, naar der stadig fiskes der, er vel saa, men nogen almindelig aftagen er neppe at befrygte. Da uerens unger er funden i store mæng- der i de øverste 1O0 favne ude paa havet, hvor dette har en dybde paa 1000 til 2000 favne, saa er tilgangen paa yngel vis- selig saa stor, at antallet af de faa unger, som maatte forstyrres ved uerfisket, er forsvindende mod den enorme tilgang paa yngel. Lodde. I ældre tid, da fisket foregik inde i fjordene, blev fisken borte, naar lodden om vaaren stødte under kysten, idet torsken fulgte denne. Derfor siger Petter Dass: Bort, I‘odde, med al din forgiftige Stankl Al Verden fory11sker dig alskens SkaVank Du est os et Ris og en Si-øbe. Nu er det anderledes, siden loddefisket eller det storfiske af torsk, som betinges af loddens indsig under Finmarkskysten, er kommet op; et rigt loddefiske betyder nu velstand og gode tider i Finmarken. Et lidet fiske efter lodden paagaar i mundingen af Nordlands- elvene, hvor den om vaaren søger op for at gyde. Lodden er ingen elvefisk, men en ægte havfisk; til visse tider søger den i Nordland ind paa sandgrund og ogsaa op i elve- mundingerne for at gyde. Det er ikke blot hunlodden, som søger ind, men den kommer aldrig i Nordland i saa stor flok eller stim, som naar den fra havet søger ind under Finmarkskysten. Loddefisket i elvemun(lingerne er af liden betydning og kom- mer kun de nærmest boende tilgode.