Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/796

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


786 NORDLANDS AmT. benkam. En bautaformet sten, som laa tæt ved haugens kant og vistnok tidligere har staaet, blev reist paa haugens top. Dette er efter redskaberne i graven en mandsgrav, paa hvil- ken der er reist en bautasteu. Andre grave fra den ældre jerna1der synes efter skeletterne og de ledsagende redskaber at være kvindegrave. Saaledes er fra den ældre jernalder fund fra kvindegrave: Ved Offersø i Lødingen blev der i et af kampestene muret og med en helle dækket gravkammer fundet et kvindeskelet, l forgyldt broncespænde, l liden broncespænde, 1 ring med sner til bæltet, 1 broncenaal, glasperler, spiralperle af bronce, en skaal af jern og en kniv. Ved Steine paa Jægtøen eller Galgeøen i Bø herred er en større samling gravhauge. Af disse udgravedes “c11 rundhaug med kammer, der var dækket med store stene; her fandtes ske- let af ubrændt lig, en benkam, et haarspyd af ben, et lignende af ben, en naal af ben, spids i begge ender og hul igjennem henimod midten, to naale af bronce, en liden perle af gi-ønt glas, en bøilespænde af bronce, en ringspænde af bronce, oma- menteret, og en knop af jern. Spænderne og broncenaalene laa paa ligets bryst. Dette er vel ogsaa en kvindegrav. Der er et mærkeligt fund fra den ældre jernalder fra Tomm- side paa øen Tomma i Dønnes herred. Fundet kan neppe hen- føres til senere tid end ca. 4O0 e. Kr. og er et af de allerældste kjendte jernaldersfund i Nordland. Der fandtes brudstykker af en hagekorsformet spænde af bronce med kun 4 arme, den er belagt med skraariflet sølvb1ik; naalen er ogsaa af bronce og 5 cm. lang, den er klinket fast til bagsiden af den ene arm og sidder med Spidsen fast i en naaleskede, dens rod er slynget i 3 spiraler paa hver side og i en bue under naalen. Desuden var der en bøileformet spænde af bronce, glat, med noget af- rundet bøile, tre hele og to halve smaa perler af lysegrønt, gjen- nemsigtigt glas. Glasperlerne fandtes lidt høiere oppe end de øvrige sager, men i samme grav. Den hagekorsformede spænde er det fjerde eksemplar af denne form, som kjendes i Norge. Denne spændeform tilhører især Danmark, men er enkeltvis fundet i Mecklenburg og i Sydsverige. Dette fund blev gjort i en grav med en del hensmuldrede ben. Gravhauge. Nordland er overmaade rigt paa gravhauge, hvilke dels tilhører den ældre jernalder, dels den yngre. Af selve gravhaugenes form kan man ikke afgjøre, hvilken tids- alder de tilhører; det kan først sees af deres indhold. I «Faste Fornlevninger i Tromsø Stift» af O. Rygh er de steder nævnt, hvor gravhauge kjendes, og paa mange steder er