Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/795

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FoHH1sToH1E. 785 ristninger en særegen gruppe, rensdyrgruppens helleristninger, der begynder ved Trondhjemsfjorden. Det er en egen primitiv kunst, som gjenfindes over store dele af verden, fra forskjellige folk og forskjellige tidsaldre, og her er da de nordligste kjendte udliggere af disse forunderlige indristninger i fjeld, hvis hensigt det ikke har lykkedes at gjøre rede for. Ved gaarden Berdal i Beitstaden i Nordre Trondhjems amt er der en fjeldvæg med mange helleristninger, baade skibsfigurer og dyrefigurer. Stregerne i disse helleristninger krydser hver- andre, og skibsfigurernes streger krydser dyrefigurernes, saa disse sidste skulde være de ældste. Hvis dyrefigurerne tilhører en tid, forskjellig fra skibsfigurernes, skulde disse sidste være de yngste. Fra den“ ældre jernalder er der adskillige fund i Søndre og Nordre Helgeland, saaledes fra Sømnes i Brønnø, Aah-vik og Gjes- Zjorden i Herø, Belsvaag i Alstahaug, Tommeide i Nesne og Indre Kvarø i Lurø; de fleste af disse kan, efter K. Rygh, med sikker- hed og andre sandsynlig henføres til den romerske tid («folke- vandringstiden», de danske mosefunds tid). Efter den sædvan- lige kronologi skriver disse grave sig altsaa fra det 3dje og det 4de aarhundrede e. Kr. Fra Salten fogderi kjendes ligesaa gamle fund fra Søndre Arne i Gildeskaal, fra Steigen gaard og fra fiere steder i Lødin- gen, medens endel gravpladse i Steigen og nogle i Indre Salten henviser til en yngre tid, 5te til 7de aarhundrede. Fra Lofoten og Vesteraalen er der en betydelig række fund, tildels fra større gravpladse, fra 3dje og 4de aarhundrede, en- kelte er mulig ogsaa endel ældre, saaledes fra Gimsø, Borge, Øksnes, Sortland, Dverberg og navnlig fra Ba Dertil kommer ogsaa endel fra de nærmest følgende aarhundreder. Desuden har man fra hele amtet enkeltfund, som hører til samme arkæologiske hoved- periode, men hvis alder inden denne ikke lader sig nærmere be- stemme. V Oldfundene fra den ældre jernalder og de store gi-avpladse fra denne tid, som paa fiere steder er afdækkede, viser, at baade Salten og Lofoten og Vesteraalen i denne periode, og allerede i en tidligere del af den, har havt en ikke lidet talrig befolkning. Det samme kan efter fundenes fordeling temmelig sikkert sluttes at have været tilfælde i Helgeland, omend denne landsdel ikke er saa nøiagtig undersøgt. Nogle fund fra den ældre jernalder skal her nævnes som eksempler. Ved Ljønes i Skjerstad i en rundhaug fandtes skeletdele af ubrændt lig, en øks, et spyd med fal, beltesten af hvid kvarts, stykker af en urtepotteformet lerurne samt et lidet stykke af en bo - Nordlands amt II.