Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/790

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


78O NoRm.AN1)s AMT. Om den mand, som tog op gaarden Gruben i 1756, fortæl- les det saaledes, at han grov op en grav mellem gaardene Gru- ben og Krutaaen. I graven fandt han en øks, et sværd, en sølvhempe, nogle mynter og «munderingen» af en kriger med belte, hvori en guldspænde. Finderen bragte myntstykkerne og guldspænden til landhandleren paa Kulstadsjøen, som betalte ham 1 daler og 4 ort for fundet. Graven paa Skogholmen blev gravet op af opsidderen paa Røssvasholmen i 1762, ligeledes en grav paa Glasneset. I den sidstnævnte fandtes en øks. Den laa ovenpaa en stor stenhelle, som var saa tung, at graveren ikke fik den op. Det, som fand- tes, blev ikke taget vare paa. Opgravningerne foretoges kun i haab om at finde penge eller værdisager. Den nuværende bruger af gaarden Valberg ved Røssvas- bugten fandt for endel aar siden en stenkniv i et jordstykke, han arbeidede paa. Han havde den i flere aar, men da han ikke ansaa den for at være af noget værd, blev der ikke taget vare paa den, og nu er den ikke til at finde. Disse fund synes at vise, at Røssvatns omgivelser var be- boet i yngre jernalder, og fund af en stenkniv synes at antyde, at folk har streifet om her allerede i stenalderen. I)er er i amtet fund af oldsager, der henføres til den saa- kaldte stenalder, hvilken sædvanligvis forudsættes at gaa forud for de andre nævnte forhistoriske aldre. Fundet af oldsager af sten fortæller imidlertid kun, at der var en tid, da folk brugte redskaber og vaaben af sten, men der er i og for sig intet til hinder for, at man i en del af landet har brugt redskaber af sten, medens de i andre dele af landet kjendte brugen af bronce- vaaben eller af jernvaaben; med andre ord, stenalderen kan hos et folk fortsætte i lange tider, efterat andre folk forlængst har opgivet sine stenredskaber og bruger dem af jern, saaledes som under beskrivelsen af Finmarkens amt (bind II, pag. 555 ff.) udførligere omtalt De fleste oldsager fra stenalderen i Nordland tilhører den gruppe, som er udskilt under navn af oldsager fra den ark(1L9ke stenalder. Blandt stensagerne synes nemlig de af skifer bestaaende knive og spydspidser at danne en egen gruppe; til denne gruppe hører vistnok endel meisler og økser af skifer, der dog ikke i alle tilfælde sikkert kan udskilles. Det er særtig de eneggede knive, som hører hjemme i det nordlige Norge Det var tidligere antaget, at disse stenoldsager af skifer til- hørte et folk, som var forskjelligt fra det, som brugte flint, og at det helst var finnerne, som havde tilvirket disse skifersager,