Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/779

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1(omx1UNA1. I-IUSHOLDNlNG. 769 I 1903-1904 var i amtet afholdt 16 aftenskoler, som be- gyndte med 404 og endte med 357 elever, 254 gutter og 103 piger. Tilsammen undervistes i 1412 timer. Den samlede udgift var 981 kr. t I skoleaaret 1904-1905 var i amtet afholdt 45 aftensko1er, som begyndte med 694 og endte med 632 elever, 44O gutter og 192 piger. De samlede udgifter bestredes ved: Offentlige bidrag 1366 kr., kommunebidrag 448 kr. og skolepenge 33 kr., tilsammen 1847 kr. Fortsætfelsesskoler. I skoleaaret l904-1905 var der 11 skoler med 11 lærer-e, der begyndte med 199 og endte med 226 elever, 131 gutter og 95 piger, ialt undervistes i 2956 timer med en udgift af 2870 kr. Abnormskoler er der ikke i Nordlands amt. Skolehjem -for forsømte børn er der ikke i Nordlands amt. Tvangsskoler findes heller ikke. P-rioate gutfe- og pigeskoler. I skoleaaret 1904--1905 var der 3 skoler i Mo, l i Bodin, l i Lødingen og 1 i Flakstad. Des- uden var der l privat pigeskole i Mo. Amts- og -folkeheiskoler. I skoleaaret 1904-l905 var amts- skolen i Hemnes søgt af l6 gutter og l2 piger. Der var 2 lærere og I lærerinde. Amtsskolen paa Vold i Buksnes blev flyttet til Fauske og dreves som fællesskole med sløid for gutter og haandarbeide samt kjøkkenskoleundervisning for piger. Skolen søgtes af 21 gutter og 23 piger fra 1ste Oktober 1904 til 3dje juni 1905.- Der var 2 lærere og 2 lærerinder. Vefsen folkehøiskole søg-tes af 11 gutter og 29 piger i tiden fra 1Ode Oktober 1904 til 19de april 1905. Der var 3 lærere og 2 lærerinder. Hadsel folkehøiskole søgtes i tiden fra 3dje oktober 1904 til 17de april 1905 af 14 gutter og 22 piger. Der var 3 lærere og 2 lærerinder. FattigVæ8eI1. Efter kristenretten kap. 24 og efter Haakon Magnussøns retterbod om tienden skulde en fjerdedel af tienden tilfalde bygdens fattige. Tiende indførtes i Norge allerede i den første halvdel af det 12te aarhundrede af Sigurd Jorsalfar. Fisketienden indkrævedes med hele 10 pct. af hjeldhængt fisk, undertiden ogsaa af andre flskevarer. Allerede tidlig vakte denne skat uvilje; i enkelte distrikter blev den aldrig indført, og paa andre steder blev en fjerdedel af afgiften givet tilbage til “ de tiendepligtige under navn af “ bondelodden ». 49 - Nordlands amt II.