Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/776

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


766 NOl‘lDLANDS Am-. Herredskassernes og kredsenes udgifter til j’olkeskolen i amfef. L 1893. 1895. 1900. 1902. 1904. KP Hu En En l Kn l.onninger til lærere og 1ærerin(ler ..... 117 8l1 131 565 172 068 260 768 270 352 Kosthol(lsgodtgjørelSe . 60 744 68 178 69 836 - - In(lkjøb af lærer-jord . 150 - - - 1 500 Opfere1se og vedlige- ho1d af sko1ehuse . 55 381 54 623 74 082 77 172 Leie af lokaler .... 17 445 17 761 19 858 18 65O I.rermidler og inventar 8 675 9 l14 7 008 7 803 Pensioner ...... p 6O(3 862 836 810 Iøvñgt ....... L 18615 19719 28740 29396 Kredse11es bidrag til skolehuSe ..... - 3 670 3 487 3 327 3 159 Kredsenes bidrag til leie ɔr 1c1;111c1- . . . W 97ö 170 1 417 271 V 263 Iovrigt ....... 17 029 3 664 3 334 3 O51 2 821 Nutumlydelser . . . - 6 904 11 322 12 1l81 12 918 Tilsammen . . . . I 297 431 316 230 390 988 410 327 l 424 844 Af amtskassens regnskab vedkommende Skolevæsenet i Nord lands amt, hidsættes følgende (se pag. 767). Herredskommunernes udgifter til Skolevæsenet i disse regn- skabsaar udgjør, som før nævnt: I 189O 26.56 pct. af kommunens udgifter. I l89.5 33.42 » -»-- I 19O0 31.40 » -»- I 1901 30.02 » -e »- I I902 28.57 » -»- I I903 27.79 » -»- Folkeskolen i byerne er omtalt under byerne. A.ftenskoler. I l89O--91 var i amtet afholdt l4 aftensko1er, som begyndte med 181 og endte med 128 elever, 96 gutter og 32 piger. I l895-96 var i amtet afholdt 5 aftenskoler, som begyndte med 6O og endte med 44 elever, 29 gutter og 15 piger. I 1900--190l var i amtet afholdt 27 aftenskoler, som be- gyndte med 3l9 og endte med 324 elever, 232 gutter og 92 piger I l90l-l902 var i amtet afholdt 33 aftenskoler, som be- gyndte med 437 og endte med 4l6 elever, 285 gutter og 131 piger I 1902-l903 var i amtet afholdt 5 aftenskoler, som be- gyndte med 56 og endte med 48 elever, 38 gutter og 10 piger.