Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/732

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


722 NORDLANDS AMT. Desuden foregaar postudveksling over 0fotbanen. Nordlands postkontor oprettedes ved plakat af 1Ode november 1804, men flyttedes fra 1ste september 1866 til Namsos og for- andrede navn, da det kom udenfor Nordlands amt. Nordlands amt har nu 6 postkontorer: Bodø, Svolvær, Mo- sjøen, Kabelvaag, Narvik og Mo. 0prindelig brugtes benævnelsen postkontor alene om de postanstalter, hvis bestyrere var embeds- mænd (postmestere). De øvrige selvstændige postanstalter kaldtes postekspeditioner (faste) og deres bestyrere postekspeditører. Ved kgl. resl. af 17de mai 189O bestemtes det, at alle de faste post- ekspeditioner skulde kaldes postkontorer og deres besty1-ere postmestere. Bodø postkontor oprettedes som postekspedition fra 1ste juli 188O og blev postkontor 1ste juli ]886. Svolvær postkontor, op rettet som postekspedition fra 1ste juli 1884, blev postkontor fra 17de mai 189O. Mosjøen postkontor blev oprettet fra 1ste juli 1891. Kabelvaag postkontor er fra 1ste juli 1891. Narvik post- kontor blev oprettet fra 1ste april l900. Fra 1ste april l899 til 30te marts 1900 var der et feltpostkontor i Narvik. Mo post- kontor er oprettet fra 1ste Oktober 1906. Under større fiskerier oprettes jevnlig feltpostkontorer paa de steder, hvor der samler sig en større mængde folk. Postkontorerne har, naar undtages Bodø bypostkontor, ligget i landdistrikterne; derfor er saavel Mosjøen som Narvik i de føl- gende beregninger medtaget “i de distrikter, hvor de ligger: Mo- sjøen i Søndre Helgeland, Narvik i Salten, Kabelvaag og Svolvær i Vesteraalen. I 1886 var i amtets landdistrikter 121 postanstalter, og der var ialt derfra afsendt 1 01090O breve, i 1896, 1O aar senere, var der fra de samme distrikter fra 199 postanstalter ialt af- sendt I 922 900 breve. Fra Bodø postkontor var afsendt i 1886 189 60O breve og i 1896 165 5OO breve. Tages middeltallet for de to aar l886 og 1896 af post- antalter (l59.5) og afsendte breve (138415O) for at kunne sam- menholde disse opgaver med folkemængden i 189O, vil der saa- ledes i landdistrikterne i 1890 gjennemsnitlig fra hver post- anstalt være afsendt 8680 breve; til hver postansta1t svarer gjennemsnitlig 804 indvaanere, og der falder gjennemsnitlig 1O.8 breve paa hver indvaaner. I byerne falder der i regelen betydelig flere breve paa hver indvaaner end ilanddistrikterne, i Bodø saaledes, efter samme beregningsmaade, 48.5 breve pr. indvaaner. I amtet i det hele taget falder saaledes gjennemsnitlig 11.8 breve pr. indvaaner. I distrikterne var dette (efter gjennem- snitstallene for l890) saaledes fordelt: