Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/696

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


686 NORDLANDS ‘mT. Ellers foregaar ikke fisket ved Andenes udelukkende ved eggen. Der fiskes til de forskjellige aarstider ogsaa indenfor denne, altsaa oppe paa den flade banke, og særlig seiflsket drives i umiddelbar nærhed af Ankenes. Vinterflsket drives hoved- sagelig østenfor Andenes ved havbakken inde mod Andsfjorden, fordi havet vestenfor paa denne aarstid hidtil har været anseet for vildt og stormfuldt. Fisket drives følgelig til alle 3 sider fra Andenes. Andenes er et gammelt, kjendt fiskevær, og de uhyre kjøk- kenmøddinger, som paa forskjellige steder er ophobede langs stranden, tyder paa, at der har været en stærk og gammel be- byggelse. Sagnet ved ogsaa at fortælle, at hollænderne har be- nyttet Andenes som station for hvalfangst. Endnu i vor tid kan man støde paa levninger fra deres trankogerier og paa gravstene med hollandsk inskription. Andenes har imidlertid, som saamange andre fiskevær, havt sin nedgangstid, og en saadan spores tydelig gjennem en større del af sidste aarhundrede. Da havnearbeidskommissionen befór stedet i 1878, opgav den stedets indvaanerantal til kun 14 opsiddere og 4 handelsmænd og oplyser, at fisket i 1870-aarene i gjen- nemsnit blev drevet om vinteren med ca. 120 mand og om som- meren med ca. 50O mand. Fra 1892 foreligger den første opgave over udbyttet af fisket, 1197OO kr. Men førsti 1896 begyndte en mere ordnet statistik, og resultatet af fisket viser sig det aar at være steget til 223 000 kr. Senere er udbyttet, vistnok især som en følge af havneanlægget, steget jevnt og har i de senere aar været omkring 600 000 aarlig, men det har ogsaa været oppei 700 O0O kr., medens den faste befolkning i l904 er øget til mellem 70O og 800. I l904 var belægget 38 kjøbefartøier, 28 landkjøbere, 2 573 fiskere og 492 baade. At Andenes, før havneanlægget begyndte, var slet besøgt og gav daarligt udbytte, skyldtes kun den daarlige havn. Kun i Sommertiden og i godveir kunde baadene ligge ude, medens de hele vinteren igjennem maatte landsættes. Kom fiskerne paa land i storm, risikerede de at miste baade baad og fangst. I december 1879 forliste ikke mindre end 7 stor-baade til ca. 1000 kroners værdi hver. ligesom stormen og sjøen bortførte flere flskehjelder og huse. Den 13de januar l88l skede atter forlis, men siden moloen blev paabegyndt, har man været fri for saa- danne “ uheld. Paa Andenes fandtes, før den nuværende havn byggedes, ingen paalidelig liggeplads for baade eller fartøier. En bugt ret ned for bebyggelsen, kaldet Trondhjemsb:1gteu. benyttedes som landingsplads ved østlige vVinde, og en bugt østenfor, ved navn