Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/679

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATl0NSMIDLER. 669 Trafiken med Sverige paa denne vei er ikke stor. I Sverige fører denne vei gjennem den bebyggede Jovattendal. . líZjelds-tuen Krataadalen i Hatfjelddalen herred ligger 595 m. o. h. paa den nordre side af Vestre Krutvatn ved vinterveien mellem Hatfjelddalen herred og Tärna Sogn i Sverige, ca. 6 km. fra rigsgrændsen; den er opført for veivæsenets midler paa en tomt, der mod en afgift af kr. O.5O aarlig er bortfæstet til Nordlands amtskommune 188l, thinglæst den 15de april 1882. Til Fjeldstuen hører brugsret over skog og slaateland paa søndre side af Krutaaen, langs denne og Krutvatn fra den saakaldte cKroken» og indtil rigsgrændsen, videre til skog- og slaatteland paa nordre side af Vestre Krutvatn fra Melkelven og østover indtil rigsgrændsen. Disse omtrent 15 km. lange strækninger har birkeskog til- strækkelig til brændsel og kan føde 1 hest, 2 kjør og nogle smaafæ. Der avles paa fjeldstuen lidt poteter, og begge Krut- vøtn er fiskerige. “ Hovedbygningen i to etager har kjælder, 5 værelser-, 3 til bolig for opsynsmanden og 2 for veifarende; et af disse har sengerum for 2O mand. Videre er der udhusbygning med fjøs og stald, hølade og ildhus. Disse bygninger byggedes i 1882 og har ialt kostet 35OO kr. Ildhuset er opført for kr. 800, efter bevilgninger i 1894 og 1896. Paa fjeldstuen er en opsynsmand, som mod almindelig godt- gjørelse forpleier og beværter reisende og fører tilsyn med inven- tariet. Fjeldstuens vedligeholdelse paahviler det offentlige. Op- synsmanden har en godtgjørelse af 400 kr. aarlig. l Fra gaarden Varntræsk gaar ridevei sydover til Sørdal og derfra østover over Sørdal sæter til Favnvasbugten, eller ogsaa langs Varnvaselven til samme bugt; derfra gaar veien nord om Favnvatn, 49l m. o. h., til Linevatn ved rigsgrændsen og videre ind i Sverige. Ved den kjørevei, som gaar fra Mo i Ranen og til Umbug- ten, ligger to fjeldstuer, fjeldstuen Rødvatn og Umbugten. I‘yeldstuen Rødvatn ligger paa pladsen Rødvatn under gaarden Mangeholmstrand (Renfjeld) i Mo herred. Forstvæsenets eien- domme Mangeholmstrand (Renfjeld), af skyld O.50 mark, og Tværvatn, af skyld 1.42 mark, er kjøbt, forat disse ved bygselledig- hed kan benyttes af fjeldstuen. De nuværende brugere betaler for Rødvatn kr. 5.00, for Mangeholmstrand (Renfjeld) kr. 8.50 og for Tværvatn kr. 9.07. Paa fjeldstuen Rødvatn er en hovedbygning med stue, kjøk- ken og kammer, en liden kjælder og l kvist med loft. Videre udhus, stald og brøndhus. Til fjeldstuen hører forskjelligt in- ventar og en baad. Tomten, huse og inventar har tilsammen