Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/629

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSMIDLER. 6 l 9 vare og 18 millioner paa Luossavare. Man anslaar den mængde malm, som i Kiruna ligger over indsjøen Luossajaures niveau, til 3O0 millioner tons malm, og efter boringer antages det, at der til 50O meters dybde vil være at finde yderligere 500 millioner, tilsammen 8OO millioner tons I1;ËlÂIJ1, saa at her er malm for . W-::†---ffÍÞe-“WW vart * lange t1dsrum. Ved Luossavarefeltet er mægtigheden af malmen paa en strækning af 1ïZ; km. gjennemsnitlig omtrent 3O meter. A Disse skjønsmæssige ta-l kan være noget for store eller noget for smaa; sikkert er det, at her er malm nok for flere menneske- aldre, og 10O millioner tons antages at kunne brydes i dagbrud. Brydningen foregaar nu i aabne Strosser, hvis bredde svare til malmens bredde, hvorhos man ofte maa sprænge bort en del af siderne, særlig i det hængende, da malmen falder mod øst. Fra strosserne feres malmen ned til jernbanelinjen paa bremse- berg, og vognene tømmer sig direkte i jernbanevognene. Det uholdige berg fra siderne kjøres bort til berghaldene. Der dreves i 1904 ialt 11 Strosser, men der gaar ikke et bremseberg til hver strosse, men fra nogle strosser styrtes mal- men gjennem rul1eskakter ned i lavere liggende stoller, fra hvilke den feres ud paa bremsebergene. Det er planen at gjennemfare feltet med en dyb stoll og styrte malmen ned i rulleskakter. Je1’11ba11ea11IæggetS historia Det var i svensk Lapp- marken fortrinsvis de Store jernmalmmængder ved Luossavare- Kirunavare, som det gjaldt at tilgodegjere ved anlægget af 0fot- banen, men derhos er der en hel del andre malmforekomster i Sverige, som der maaske bliver spørgsmaal at bearbeide, og for flere af dem reiser der sig spørgsmaal, om malmen skal føres vestover til Norge eller estover. For Gellivares vedkommende er spørgsmaalet løst paa den maade, at malmen føres østover til Luleå, medens den fra Kiruna føres vestover til Norge. Fra Gellivare er afstanden til Luleå 205 km. og til Narvik 271 km.; men fra Kiruna er afstanden til Narvik 1“72 km., men til Luleå 305 km. Afstanden fra Gellivare til Kiruna er nemlig netop 10O km. Der er en række malmforekomster i Jukkasjärvi sogn, hvis malm bedst føres med 0fotbanen; disse er i Jukkasjärvi Sogn Kirunavare og Luosavare jernmalm, Svappavare jernmalm- og kobbermalmgruber; Junosuando jernmalm, Nakerijoki jernmalm, Sjangeli m. fl. kobbermalm. Desuden mindre jernma1mforekomster ved Leppäkoski, Sontusvare o. fl. Disse forekomster har sin naturlige færdselsvoi gjennem 0fotbanen. I Arjeploug Sogn ligger Nasafjeld med bly- og selvmalme, hvorfra er 7 mil til Ranen. I Kvikkjokk ligger SilpatJkko med b1y- og sølvmalm, Alka-