Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/626

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


6I6 NORDLANDS AM’I’. lioner tons, en malmmængde, som antages at ville blive naaet inden udgangen af l912. Om det malmkvantum, hvormed bryd- ningen overskrider 12O0 00O tons, skal udskibes over Luleå eller over Narvik, er uafgjort. Malmen fra Gellivare og Kiruna gaar til Emden, Rotterdam, A1nsterdam, Antwerpen og Stettin og leveres til «Phønix Actien- Gesellschaft fiir Bergbau, Eisen- und StahlindustrieÞ:, Dortmund, “(Eisen- und Stahlwerke Hoesch»,’ nu «Actien-Gesellschaft Dort- mund-Hoerder Bergwerks- und Hüttenverein», Hoerde, og «Ver- einigte Königs und Laurahiitte, Actien-Gesellschaft fiir Bergbau und -Hiittenbetrieb», Berlin. Ligeledes skibes en del malm til Dunkerque, Swansea,Boness, Grangemouth, Newcastle, Middlesbro etc. I Storbritannien er «North East-ers SteelCompany» hovedkunden, men saa betydelig eksport som til tyske Værker finder ikke sted til Storbritannien, saalænge den engelske jernindustri hovedsagelig er baseret paa den sure bessemermetode, der behøver fosforfattig malm. For transport af malmen afsluttede Aktiebolaget Gel1ivare malmfält og Förenade grufinteressenters akt-iebolag paa egne og Luossavare Se Kirunavareselskabets vegne kontrakt med damp- skibsselska-bet Hamburg-Amerikalinien i l900. Malmbo1aget eier selv flere (lampere, hver paa ca. 3000 tons, der til stadighed fragter erts. Malmeksporten over Narvik fra begyndelsen af 1903 til ud- gangen af 1906 udgjør ca. 5 millioner-tons. Hvor-af med norske skibe. 1903 . 792000 tons. 262000 tons. 1904 . . l 189000 » 299000 » 1905 . . 1488000 » 37000O » 190li . . . l656000 » 423000 » Før malmeksportens aabning havde den norske stat betinget sig, at der fortrinsvis skulde gives norske redere adgang til at deltage i de11, og bolaget henvendte sig i den anledning til en række af vore mest betydelige redere. Norske redere vilde ikke overtage transporten, og Hamburg-Amerika dampskibsselskabet overtog for en aarrække transporten af et kvantum paa 80000O tons efter en fragt af ti sh. pr. ton. Denne transport har Ham- burg--Amerikalinjen bortliciteret til befragtningsfirmaet Posseh1 & co., Liibeck, efter en fragt af 5 sh. 6 d., medens dette firma igjen i almindelighed befragter efter -l sh. 6 d. a 5 sh. Kiruna.vare-Luossa.vare jernma.Imfe1t skal omtales paa grund af dets betydning for malmtransporten over Norge. Det er et af de mægtigste og rigeste jern-111a1mie1terhh paa jorden.