Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/624

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest6I4 NORDLANDS AMT. sal fangdam, som afdæmmede sjøen, saa bygværket kunde ud- føres paa det tørre. Kaien har en længde af 346 m. og indtil 13.5 m.s høide over lavvande. Mellem en række granitpillarer, som blev muret ned i bunden, efterat vandet først var blevet udestængt ved en fangdam, er der spændt et granitlivælv paa 12 m.s spændvidde. Over murværket er der anbragt en 8-9 m. høi overbygning, dels af træ dels af jern. Staten har anlagt 0fotbanens hovedlinje, medens Kiruna- selskabet har bygget hele den for malmtrafiken bestemte store rangerstation med tilhørende oplagspladse, kaianlæg, værk- steder ete. Ved planlæggelsen af statio11sarrangementet har man draget fordel af stationens beliggenhed i en fjeldskraaning, saaledes at man ved anordning af spor i forskjellige høider har opnaaet, at al transport gaar ovenfra nedad. Øverst, 42.5 m. o. h., ligger en mindre rangerstation, fra hvilken malmvognene føres ud paa en viadukt, hvor de tømmes, og malmen kjøres ud i et stort oplag, der rummer ca. 4OO 0O(I tons. Dette oplag er imidlertid ikke bestemt til stadig brug, men dels som en reserve, f. eks. i tilfælde af trafikstansninger. dels for at kunne benyttes, om det skibsrum, der daglig skal lastes, nogen gang overskrider det malmkvantum, som jernbanen daglig tilfører. Den væsentlige del af malmen føres direkte ned paa den store rangerstation, 22 m. o. l1., hvor vogne rangeres efter de forskjellige malmsorter. Vognene føres ud paa en provisorisk lasteviadukt, en vældig stor trækonstruktion, hvis top ligger 22 m. o. h., og hvorfra malmen gjennem render styrtes ud i fartøierne. Det tager 2O-33O minuter at indlaste et tog paa l0 vogne a 35 tons. Den norske Stats befatning ophører nedenfor Narvik station, idet boIaget udfører skifte og rangertjeneste mellem stationen og kaien. Paa dem1e maade bliver Narvik jernbnestation kun en gjennemgangsstation, hvor konduktør- og passagervogne fra- kobles. Ialt har bolaget l7 km. jernbanespor og 5 skiftelokomotiver. Toget føres først paa malmvægten, hvor hver vogn veies. Efter veiningen tages prøve af hver enkelt jernbanevogn, som skal indlastes i fartøi. I)isse prøver udgjør 5 kg. af hver ind- lastet ton, og da jernbanevognen laster 35 tons, maa det blive l75 kg. af hver af togets 28 vogne. Naar prøvevognen er ful(llastet, kjøres den til malmprøve- knuseriet. Den udtagne prøve analyseres ved bolagets labora- torium i Kiruna og ved kjøbernes laboratorier i udlandet. Analyserue danner grundlaget for betalingen af malmlastc11.