Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/550

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


54() NOR1)1.ANI)S AMT. øens beboere, at der paa et par steder paa øens sydside endnu findes ruiner af stenmure, som skal have været benyttede som forskandsninger af disse røve1“e. I Gildeskaa1 herred berettes om et røverpar, som boede i hulen paa Fugløen. Bl(mken. Om en røver, som i Nordland kaldes «Blanken», er der sagn. Blanken tilhører imidlertid ikke sagnenes verden, men er en forbryder, om hvilken der foreligger udførlige beret- ninger i justitsprotokoller. Blanken tilhørte en omstreiferfamilie, der vistnok nedstam- mede fra tatere og kvæner. Han er et mærkeligt eksempel paa, hvorledes slige fanter kunde “streife om i aarevis, og hvorledes de gang paa gang kunde rømme fra lensmandsarrester og fæst- ninger. Johannes Kristoffersen Blanche, ogsaa kaldet Haugnes, er født i tiden mellem 1728--34. Faderen var en gjentagne gange dømt forbryder, der døde 1743. Blanche stod i aaret 1756 som musketer i det nordenfjeldske gevorbne regiment. I sine yngre aar stiftede han bekjendtskab med en kvinde, Kristina 0lsdatter, fra Trondhjem, som fulgte ham en række af aar og havde 6 børn med ham. Hun kurerede sygdomme og kunde spaa. I l76O-aarene var Blanche med de norske tropper i Ho1sten, og der lærte han det tyske sprog-. Han blev permitteret 1767. Blanche med familie, konen og to døtre, reiste om i det trond- .hjemske, Har-danger, i Fjordene og paa Søndmør, og l77O kom han til Nordland. Under sin reise der stjal han øivæ(lre, klæder, garn o. s. v. Blanche drog saa til Senjen og derfra til Salten; i Folden, Steigen og Hammerø var han hesteskjærer og kjedel- flikker og stjal, naar han kunde. l77O var han i Senjen og kom saa til Finmarken og gjorde adskillig ugagn. Konen maatte staa 2 søndage i gabestokken ved Hammerfest kirke; hun havde givet en mand bævergjel for brystsyge, for hvilken kur han maatte betale l rdlr. og en voksen sau. Han var et par aar i Finmarken og i det nordligste af Tromsø amt, saa i Steigen og Skjervø og senere i Kvæfjord. Paa gaarden Vik i Steigen stjal han og følge pengeskrinet, sølv- tøiet og en hel del klæder, 1nel og taugværk. Paa gaarden Har- fjeld i Melø stjal han 3 saueskin(lsfelde, mel og penge af en kiste. l774 blev Blanehes fantefølge sat fast ved Steinsjøen i Brønnø, 4 voksne mænd, 2 kVî1l(l(“l’, 7 børn og halvvoksne; de blev skikket til lensmanden i Steigen, hvor almuen efter tur forrettede vagttjeneste nat som dag I)er kom oplysning om mange ty-verier. I Maursund var stjaalet klæder, i Kvæfjord forskjellige gjenstan(le, i Helgø havde Blanche skamslaaet en fin, iDyrø havde han stjaalet. hvad han kunde overkomme