Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/52

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestF1s1u::mEB. 43 Gjenstand Garnfisker. L1nefisker. Dybsagnfisker. Kr. Kr. Kr. Baaadleie .... . . . I 6 1 O 6 Agn ......... - 40 - Renter og slitage paa redskabet 60 , 15 3 Tab af redskabet ..... 20 20 I Tilsammen I 7 3 I 62 78 Regnes reise- og fisketid for en garnmand til 90, for en linemand til 1O0 og for en dybsagnmaud til 7O dage, skulde ud- byttet, regnet som dagløn, i denne tid været henholdsvis kr. 1.52, 1.68 og 1.31 samt frit ophold. Dette gjælder et godt fiskeaar. Udrustningsomkostninger kan anslaaes saaledes: Gjenstand Garnfisker. L1nefisker. Dybsa.gnfisker. Kr. Kr. Kr. Kost .... . 48 48 40 Ny skindhyre . . 2O 20 20 Redskaber . . 350 8O 3 Sengklæder . . 2O 20 20 Agn . . . ..... - 40 - Tilsammen 438 208 83 I femaarsberetningen 1896--190O regnes for hver garn- fisker for garn: redskabstab og s1itage 35 kr., og for hver line- fisker: redskabstab, s1itage og agnforbrug 42 kr. Bruttoindtægti l896-1900 er beregnet til 155 kr. for gam og l68 kr. for liner. Trækkès fra de nævnte udgifter for tab af redskaber og agn, bliver tilbage i indtægt for hver fisker: For garn ........ 120 kr. « liner ........ l26 « Disse beløb skal dække de øvrige udgifter til udstyr samt udgifter ved opholdet og reisen; fiskernes gjennemsnitlige netto- indtægt af Lofotfisket bliver efter dette saare liden. Det vil sees, at efter de ældre og nyere beregninger skulde 11ettoudbyttet pr. mand ikke være stort, efter et par beregninger noget over 30 kr., efter den anden lidt over 80 kr. pr. mand. Her maa det imidlertid erindres, at fiskerne desuden har Iivnæret sig selv i disse 2-3 maaneder, eftersom den del af udrustningen, som gaar til proviant, er regnet med blandt ud- gifter-ne. Lotterne, eller den enkelte fiskers udbytte, er forøvrigt meget forskjellige. Der angives saaledes høieste mandslot med smaagarn i 1905 til 1500 kr. pr. mand, og flere steder angives intet udbytte for dybsagnfiskere.