Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/413

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FlNNER oc HENAvr.. 403 omtalt, fra norsk side vist stor imødekommenhed, hvad der fra svensk side indrømmes. I 1906 foreslog den svenske gesandt for det norske uden- rigsdepartement en fælles undersøgelse om lempninger af Karl- stadoverenskomsten af 26de Oktober 1905. Det gjaldt beitnings- ret i Tromsø og Nordlands amter og særlig tiden, 15de juni, for finnernes indflytning over grændSen. (Konventionens art. 2, 3). Denne henvendelse blev besvaret imødekommende; den norske regjering var villig til at deltage i en fælles undersøgelse om rendriften; det forudsattes, at ethvert af rigerne frit kunde indbringe ogsaa andre spørgsmaal om rendriften. Derefter blev minister i Stockholm, P. B. Vogt, og lagmand P. K3ersehou) opnævnt som befuldmægtigede til at udarbeide forslag for undersøgelserne; fra svensk side opnævntes minister E.A. Gitnther og landshöfding K. -I. Bergsfröm, og de anbefalede til vedtagelse et forslag af 19de januar l907, hvis væsentlige indhold er: Paa grundlag af første kodicil til grændsetraktaten af 1751 og konventionen af 26de Oktober 1905 skal undersøges, om det er nødvendigt for svenske finner at flytte til Tromsø amt før den 15de juni, og om nødvendigheden for indflytning før den 15de juni helt eller delvis kan fjernes ved foranstaltninger fra svensk side. Videre skal undersøges, i hvilken udstrækning de svenske fin- ner fra gammel tid og i nyere tid har beitet med sine ren iTromsø amt, tiden for finnernes flytning vaar og høst, tiden for over- gangen over rigsgrændsen, og naar de kom til og flyttede fra op- holdsstederne, endviderei hvilke egne disse finners rener pleiede beite. Videre skal undersøges aarsagerne til forandringer i tid, sted og renantal; heri skal indgaa en historisk udredning om bebyg- gelsen og jordbrugets udvikling, særlig i Norrbottens län, om lovgivning og andre foranstaltninger i tidernes løb har med- virket til en udvide1se af de svenske finner-s renbeitning i Tromsø amt. “ Hvilke foranstaltninger der kan træffes til forebyggelse af skade for de fastboende og flytfinnerne skal undersøges, ligesaa om der lader sig træffe en ordning, saa at finnernes ren kan holdes samlede i de norske fjeldegne nær rigsgrændsen, uden at komme til bebyggede egne. Hvorledes der skal føres kontrol med, at fastboendes ren ikke følger med ved indflytningen til Norge, og hvorledes mis- brug af den i kommissionen hjemlede adgang til indflytning før den 15de juni under usædvanlige veirforhold skal hindres, hvor- ledes paalidelige opgaver kan faa-eS om antallet af de ren, fin- nerne vil føre med sig, samt over hvem der eier disse; alt dette skal undersøges. c