Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/414

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


404 NORDLANDS AMT. Ogsaa alle andre spørgsmaal om flytfinnernes renbeitning kan undersøges, hvis kommissæ1-erne enes derom. Det heder videre, at forudsætningerne for forslaget er: a. At det uanseet bestemmelserne i konvention af 26de Oktober 1905, dens artikel 2, tillades finner fra Enontekis og Juckasjärvi sogne at flytte ind til Tromsø amt paa den i lov af 2den juni 1883 bestemte tid fra 1ste januar 1908 af, og ind- til der er forløbet et og et halvt aar, efterat foran omhandlede undersøgelser og dertil mulig knyttede forhandlinger er endelig afsluttede eller af det ene rige afbrudte, dog ikke udover aaret 1911. Nævnte tilladelse gjælder ikke andre finner end dem, som hidtil har flyttet til Tromsø amt, eller dem, som fra disse udleder sin ret. b. At bestemmelserne i artikel 2 i konvention af 26de Oktober l905 forbliver i kraft i ti aar, regnet fra det ti(lspunkt, da den i a givne tilladelse til indflytning før den 15de juni ophører. C. At foran nævnte fælles undersøgelser eller dertil mulig knyttede forhandlinger ikke uden overenskomst mellem begge riger skal kunne afbrydes før den 1ste januar 1909, inden hvilken tidsfrist Sverige ikke skal kunne benytte den i nævnte konven- tion, artikel 2, punkt 3, hjemlede adgang til at begjære voldgift. ’Forslaget angik først kun de svenske flytfinners renbeitning i Tromsø amt. Senere ønskede den svenske regjering ogsaa, at undersøgelsen maatte omfatte en indflytning til Nordlands amt før 15de juni af finner fra de tre sogne Wilhelmina, Sorsele og Tärna i Vesterbotten. Der kom da et tillægsforslag af 6te februar l907, hvorefter ogsaa finner i Vesterbottens län, som har sin hjemstavn i Wilhelmina, Sorsele og Tärna sogne, i overgangstiden paa usædvanlig varme dage i den første halvdel af juni maaned bør have adgang til at overskride rigsgrændsen. De norske forhandlere ansaa det for godtgjort, at de nævnte finner, ialfald den allerstørste del af dem, ingen ret har havt fra gammel tid af til indflytning i Nordlands amt, ligesom der ingen nødvendighed er for saadan indflytning. De tilraader dog, at indflytningsspørgsmaalet ogsaa for disse finners vedkommende undergives en fælles undersøgelse, saaledes som fra svensk side ønsket Det forudsættes, at der i overgangstiden intet foretages fra de norske myndigheders side, hvis en usædvanlig varme i første halvdel af juni maaned skulde foranledige indflytning af svenske finner fra de tre ovennævnte sogne til Nordlands amt mellem den 1ste og den 15de juni. Departementet anbefalede forslagene af 19de januar og 6te februar 1907 om undersøgelsen af renbeitningen i Tromsø og Nordlands amter, med de til forslagene knyttede forudsætninger, og forslog en bevilgning af l18000 kr., og Storthinget ved- tog i 1907 saavel forslagene som forudsætniuger11e.