Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/403

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


F1NNEn 0G BENAv1.. 893 de finner, som har sit tilhold i distriktet, og skal erstatnings- beløbet tilligemed skjøns- og sagsomkostninger fordeles paa dem i forhold til det antal ren, hvormed enhver af dem tilhører distriktet. e I Tromsø amt skal skade ikke erstattes i udmark liggende i en vis afstand fra jordeierens eller brugerens faste bopæl, hvilken afstand for tiden fra og med 1ste til og med 7de juli bestemmes til 3 km. eller derover, og for den tid, i hvilken svenske fiuner forøvrigt har ret til at opholde sig i Norge, til 6 km. eller derover. I)omme, hvorved nogen i det ene rige er fældet til bøder eller skadeserstatning efter denne lov, kan fuldbyrdes i det andet rige. Vedkommende landshøvding eller amtmand i det andet rige foranstalter dommen fuldbyrdet og det inddrevne beløb til- stillet førstnævnte amtmand eller landshøvding. - Af betydning er bestemmelsen i denne lov om fællesansvar- lighed og bestemmelsen om, at skadeserstatningen i det ene land kan inddrives i det andet. I Norge er det ikke godt muligt at holde eksekution i re11; dels er renen ofte mager og lidet værdifuld, naar den kommer til Norge, og derhos er det ikke godt muligt uden finnernes hjælp at vide, hvem den ren tilhører, som man træffer paa, og finnerne kan unddrage sig sine forpligtelser ved ikke at lade sig flnde. I Sverige om vinteren er det let at faa inddrevet skadeserstat- ningen sammen med anden Skat. Loven af 2den juni 1883 har i væsentlig grad lettet de fastboende adgangen til at faa skade ved ren erstattet. De foran gjengivne bestemmelser“i Karlstadoverenskomsten angaaende den fremtidige anvendelse af nysnævnte lov gaar ud paa at begrændse tiden og omraadet nærmere til den tid og det omraade, hvor svenske ren fra gammel tid har beitet. For det første er finnernes ret t-il at opholde sig med sine ren i det andet rige indskrænket til at gjælde Tromsø og Nordlands amter i Norge og Norrbottens og Västerbottens lå-n i Sverige Det nordligste kjendte finske offersted er paa Gil(1-Z-j6ZdG6)l i Tunnsjøen i Grong. Trondhjems stift er nu fri for svenske fjeldfinner. Dernæst er det bestemt, at flnner maa ved flytning fra det ene rige til det andet ikke føre med sig ren, som tilhører fast- boende og aktieselskaber. l)en ret til beitning, som er sikret flnnerne, gjælder kun finnerne og ikke fastboende i det ene rige, som udnytter det andet riges beitesmarker paa spekulation. Ved den tredje bestemmelse, hvorefter svenske finner sæd- vanligvis ikke maa flytte med sine ren til Norge før 15de juni,