Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/325

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFo1.KN1NG. 315 - I 1842 deltes Helgelands distrikt i to, Nordre og Søndre Helgeland, og Salten deltes ogsaa i to, Nordre og Søndre Salten, saa at der blev 6 læger i Nordland. Efterhaanden er da Nordland blevet bedre og bedre forsynet med læger, saa at der nu er 18 distriktslæger og ialt 57 læger i amtet, hvortil kommer de senere omtalte fiskerilæger. Medicinalafgiften for Nordlands amt udgjør: Kr. O.18 af hvert 10O kg. tørret fisk. » 0.11 » 1O0 stkr. klipfisk. » 0.06 » 100 kg. anden i fartøi saltet fisk. » O.2O hver tønde lever. » 0.4O » -- tran. » 0.05 » - rogn. » 0.07 » - sild eller anden i fustager saltet fisk. Fiskerne har lidt meget ondt i ældre tid. Schømaebøl skriver i 159l om Lofoten og Vesteraalen: «Frost og kuld, hunger og tørst, storm og regn, hagel og snee, skjørbug og landfarsot og spedalskhed er her iblant den meenige mand, og alt for meget der af, om det var ellers Guds villie. Pestilentze kommer her ikke gierne, men det vil- dene hav, hine grumme bølger og hiin skarpe soe, er de fattige folk som her boer pestilentZe haard nok desverre, Gud bedre det saa sant.» S(Phnitler skriver om sygdommene omkring l742: «Ved See-Kanten regjerer mest Skørbug, særdeles hos fattige Fiskere, som iidelig sidde i en Baad og fiske i Kulde, Regn og Vand, ei havendes god stærk Føde af Brød eller Meel-Mad, men næsten alleene Fisk og Vand at leve af ; Skø1-bugen hos en Deel yttrer sig, at Huden bliver blaa, haard og ophoven, hos en Deel slaaer den ud, at de see ud, som Spedalske, dog uden Smitsom- hed. Herimod bruges nu de Curer af Myre-Bad, saa og af F urre- Knopper, som først om Vaaren paa Furre-Greenene udbryde, hvilke Knopper koges i gammelt Øll, og drikkes, blandet med Jede-Mælk. Bukke Blad tages og ind i Øll eller Mælk. Imod bemeldte Sygdom ere og til Lægedom M ultebær, ’1Ëyttebær, Gochleare, her iLandet vox- ende, item gammel N ordlandsk Ost, eller Syren efter Gammel-0sten.» Ved Lofotfisket er nu inden opsynsdistriktet ansat 8 fiskeri- læger, foruden de udenfor opsyus(listriktet fungeren(le, som i 1906 var 5. I og omkring rorboderne holder mange det net og re11t, baade rorboderne og deres egen person, medens enkelte ikke anser renSlighed for paakrævet. Der er under Lofotfisket et meget stort antal sygebehandlede;