Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/323

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFo1.1(N1NG. 313 Af de 81 spedalske fra Nordlands amt i 1905 var 39 paa stiftelser, 42 udenfor samme. Veneriske s:ygdomme angives at være lidet udbredte tidligere. Det er forholdsvis faa tilfælde, som kommer til lægens kund- skab, da de fleste syge dels undser sig herfor og dels frygter for at blive indlagt i længere tid paa sygehus. Sygdommen skal være noksaa udbredt blandt arbeiderne ved de store anlæg. Af faat vari 1904 ialt anmeldt 375 tilfæl(le, og den har sikre arnesteder i nogle bygder. Forholdsvis faa kommer under behandling, fordi man skammer sig for at gaa til doktor med sligt. I somme distrikter synes den at udbrede sig gjennem sko1erne. Det hænder, at fnat optræder som en liden epidemi blandt skolebørnene. Der finder sted en stadig fornyelse af denne syg- dom, enten ved fiskere, naar de vender hjem fra Lofoten, eller ved grubearbeidere, og det lader til at være umuligt at faa denne sygdom udryddet. De fra fiskerierne hjemvendende mænd angives som oftest som smittekilder. Den er særlig udbredt blandt finner i Tysfjorden og ofte i de hjem, hvis medlemmer har deltaget som notfolk i sildefisket. I Hadsel distrikt er det væsentlig egnen om Raftsundet, i Bø, Malnes og tilgrændsende dele af Eidsfjorden, som haardnakket holder paa denne -sygdom. I 0fototen distrikt havde fnat adskillig udbredelse mellem arbeiderne ved jernbaneanlægget. Anæm-i og kar(lialg-i hører til de hyppigst behandlede syg- domme; naar fiskerierne slaar feil, er kosten mest melspise og kaffe, og kjørene skaffer lidet tilskud til husholdningen om vinteren, da de ofte «staar borte». Paa brødet anvendes almindelig sirup eller margarin istedetfor smør. Der er i somme herreder neppe en stue, hvor ikke disse sygdomme, anæmi og kardialgi, er tilhuse. Det skyldes uhensigtsmæssigt kosthol(l. Fisk er mærkelig nok somme steder sjelden, der hvor faa driver hjemmefiske til husbehov. Man mangler Sands for udnytning og tilberedning af selv de almindeligst forekommende næringsstoffe. I Folden angives kardialgi at forekomme særlig hos kvinderne; under mændenes fravær paa Lofotfisket maa de arbeide strengt hjemme, og sam- tidig er der mangel paa fersk fisk og melk; i den tid fiskes der nemlig lidet hjemme, og man steller sig næsten aldrig saa. at man har melk hele aaret rundt, selv om man har op til 8 kjør. Sygeligheden blandt kvinderne, der mere stadig opholder sig indendors, er som regel større end blandt mændene, hvilke næsten hele aaret rundt fører et friluftsliv. Tænderne er elendige hos den opvoksende slægt, særlig den kvindelige del; saaledes er det ikke sjelden, at jenter paa 2O aar næsten ikke eier en ubeskadiget tand. Gutterne har bedre tæn- der, og hos ældre folk er de ofte fortrinlige.