Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/271

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I-IANDEL OG SKIBSFART. 261 Da de saa kaldne Vitalianer eller Fætallie-Brødre, som ud- rededes af de Pomerske Stæder, samt wismar og Rostok, havde nogle Gange udplyndret Bergens Bye og Indbyggerne saaledes, at de for Fattigdom ikke kunde seile meere paa Nordlandene og Findmarken, bleve Nordfarer og de Findmarkske foraar-sagede selv at føre deres Vahre til Bergen med deres Jagte.» 1539 hos Holberg er maaske en Skrivfeil for 1395; thi i 1395 overfaldt viktualiebrødrene Bergen for anden gang.- Det er imidlertid høist sandsynligt, at nordlændingerne længe før 1395 har bragt tøi-fisk til Bergen. Fra Røst førtes tørfisk til Bergen i 1432 efter italieneren (2oirin-is beretning. Tidligt har der været to stevner, thi i 1447 nævnes «sidste» kjøbstevne, og ligesaa nævnes «rette kjøbstevne» i l458. SChønnebøl ytrer i sin beskrivelse af Lofoten og Vesteraalen i 159 1: «Men om Sanct Margrethe tiid, da er all mand segellrede til Bergen, og de som hiemme ere, agter intet fisket mere, end som de kunde æde, fordi de kunde ikke forvare samme fisk for maddiker, der til med kunde de rive i skouv og mark, at de kunde faae saa meget gres, som de kunde føde en koe, 3 eller 4re med, somme flere og somme færre, som de kunde formaae till; derfor agter de intet paa fisket den tiid; men de som boer udi fiskeværrene, de have slet intet fæe, derfor ligger de til søes alt aaret; men den fisk som de drager om sommeren, som de kunde ikke forvare for maddiker, den seller de Trundhiems bor- gerne, som her ligger med kiøbmandskab, hvilke salter hannem straxen, en nat eller to, og tørker hannem siden paa bierget imod solen, saa at han bliver haard som et andet stykke træ, og paa denne fisk haver de en god fortieneste, enddog de haver noget umage med hannem, men da faar hannem for en ringe ting, fordi fiskeme viide ikke hvortil han duer, men de er glade at de kunde faa noget der fore.» Peder Claussøn, der døde i 1614, omtaler seilads paa Bergen fra hele kysten nordenfor og især fra Nordland.- Han skriver: cDe, som boe paa Vaardøen oc udi Fiskevær i Findmarcken oc Nordland, oc lige-saa de, som boe i Trondelaven oc i alle andre Læn norden for Bergen, holde selfue Skib oc Jacter, met huilcke de seigle huert Aar til Bergen, met huis Fisk de hafue faaet, oc der hente de Meel oc Malt, Miød oc Øel, synderlig I‘ybs-Øel oc Rostocker-Øel, met Sølff, Penninge oc Kobber, Klæder oc Lærit, Humle oc Salt oc alt andet hues de behøfue, saa at der fortæris megit mere Tydsk Meel oc drickes megit mere Miød 0C Tydsk Øel norden for Bergen her i Riget huert Aar, oc syn- derlig i Nordland, end her giøres andensteds ofuer det gantske R-îg01 0c er dennem den største Skade, som oc er en stor Aarsag til megen Forderfuelse i Verden, at de holde sig icke maadelige