Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/246

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


236 NORDLANDS AMT.

oprindelig sammen med skattethingene og holdtes ved midtsommer- tid. Sleipnes mar-ked i Helgeland holdtes 30te juni eller 1ste juli, Bjørnsmarked 5te eller 6te juli og Tilrems mai-ked 12te eller 13de juli. Det hændte hyppig, at de trondhjemske og bergenske bor- gere kom paa sine jægter og indkasserede de rede penge, som øvrigheden skulde have oppebaaret i skatter. Kræmmeren drak først nordlændingen fuld og siden plukkede hans penge fra l1am. Petter Dass omtaler dette i afsnittet «Om ledingsbergene» i «NordlandS Trompet» : Er nogen blandt Skaren, som lyster en Pæl Og Kanden fuldkommen, da tappes der vel, Dog først tælles Skilli11ger otte. Der Greis det fornam, se da gik han omkring, Men Kræmmeren følte et smerteligt Stiug, Thi raabte han, hvad han formaatte: Hør Greis! kom dog nærmer, jeg ser. “I er tørst: God Taar! denne Kande spenderer jeg først, Den anden I selver betaler! Og Gregus var tørstig, hvad kund’ det forslaa? Den anden og tredie fulgte derpaa, Han Kvinden at tappe befaler. Greis ser sin Staldbroder gaa Tjeldet forbi; Han raal)te: min Broder! jeg holder dig fri, Gjor vel inden Dere at stige! Paa Sidstet blev begge vel vædSket og vaad, Og Saa foor al Fiske-n i Kræmmerens Baad; Hvad haver nu Greis til at sige? Om DIOlg(3DOIl, Manden udsovet sin Rus. Adskilligt han skulde da kjøbe til Hus, Baad’ Klæder og Lærred til Skjorte, Han tinged paa Hamp, paa SlibStener og Ljaa. De svared: skaf Fisken. Saa skal du vel faa! Men se, da var Fisken alt borte. Petter Dass’s skildring stemmer med de senere kIager. Amtmand .Yoa(“him de Knagenhjelm klagede i 1776 saaledes over «de paa de aarlige Ledingsberger-Markeder udi Helgelands Fogderi foregaaende Uordener, at saavel Kjøbere som Sælgere gjerne indfinder sig nogle Dage før de berammede Markeder, og der forhandle, hvad de have, saa at naar I-’ogden, der skal hæve Skatte-rne, ankommer, ere alt de fleste borte». Foged Hans MiChael .-D-Hkiel i Salten skrev i l791 til rente- kammeret om trondhjen1sborgerne: «Naar en Bonde kan have samlet sig en Skilling, Saa komme de Ulykkens Throndhjems Borgere og fare først paa Markederne i de Dage og paa de Ste- -der, hvor Som1nerthingene l1oldes, da Bonden baade ved Udsalg og Indkjøb bliver skikkelig tagen ved Næsen. Men dette er endnu ikke nok. Saasnart Sommertl1ingene ere afholdte, reiser de omkring paa store Baade i alle F jorder baade i og udenfor