Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/228

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


2 I 8 NORDLANDS AM f. beundrer den hurtighed, hvormed alting ekspederes. I en tid af 2 til 3 uger kom 20O t r fra Nordland, de 4 sjø- len og Søndmøre til.““st“ðYiie. Byens skibe og de fremmede skibe laa og ladede og lossede paa samme tid. Skyndingen medførte uleilighed paa begge sider. Af varernes rette vragning og sortering afhang tilliden til handelen. Men i anledning af en klage over bedærvet rundfisk fra Nordland, erklæ- rede amtmand Hegge, at i l79O blev isteden for sortering gjort rabat paa det hele fra 5 til 5O pct. Allerede i 1749 klagedes over, at nordlændingerne maatte give 1 til 3 tønder sild paa hver læst til fyldning, fordi den korte tid ikke tillod at paafylde tøn- derne. Amtmand Hegge klagede i 179O over, at Bergens borgere ikke lod nordfarerne faa regning saa betids, at de før afreisen kunde eftersees og konfereres hos kjøbmanden. Fra Bergen til Nordland udførtes aarlig omtrent 70O tønder formalet rug, henved 1000O tønder formalet by-g og omtrent 8000 tønder uformalet korn, hvoraf det meste var rug. Til brød, som forbagtes til nordfarerne, medgik omtrent 5000 tønder rug, saa nordfarerne trængte fra Bergen omtrent 30 000 tønder korn- varer aarlig. Rathke angiver, at Bergens handelskontor havde tilgode alene i Tromsø og Senjen fogderier i aaret 1786 185 202 rdl. 29 sk., medregnet det forskud, som var givet samme aars første stevne, nemlig 16275 rdl., foruden hvad andre Bergens indvaanere kunde have at fordre, og som ikke kunde opgives. Nordlands hele gjæld til Bergen ansattes efter Rathke i 1786 til 5000O0 rdl., endskjønt der i adskillige foregaaende aar havde været godt fiske. (ÏJE9H„fi§B§-Daa aar -s1“1kV-P)Z(åïJ?1Y1d- d.Vþ81“(:å.i-.gi?§åIÖ- 8k0s911ø formindskedes ved jægtebygninger, saa det var grund til at frygte, at landet udsattes for mangel paa skogprodukter. Til skibstømn1er til 200 jægter til omkring 350O kommercelæsters drægtighed med- gik megen skog, og at 14OO til-J gi-Qu9g mand var borte fra landet i den bedste aarstid, var et““t“ab for Nordland. . Ven Bu(Ph, der kom til Hundholmen (Bodø) i 1807, efterat dette handelsetablissement var oprettet, skriver: «Vi laa nær ved en stor brig og ligeoverfor saaes en nybygget trækai (brygge, som man siger her), store oplagshuse, pakboder og ikke langt borte et anseeligt nyt vaaningshus. Andre steder vilde sligt være temmelig ligegyldigt, men her var det ingenlunde det. Et skib, som ligger her og venter paa ladning, har ikke været seet i aarhundreder. En brygge, som koster over 1000 daler, og det i en egn, hvor hver bjælke maa føres langt sydfra, tyder paa sikre forhaabninger, og disse pakboder og huse viser, at de, som leder foretagendet, ikke mangler tiltag og kræfter til at forfolge sit maal. Hundholmen er ogsaa virkelig en af de