Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/214

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


204 NORDLANDS Amt og hansestæderne i 1284-1285 antages at have grundlagt hansestædernes vælde i Norge. I virkeligheden opnaaede imidlertid tyskerne lidet ved hin krig. Deres frihedsbrev af 1294 giver dem ikke store særrettig- heder. De maatte kun besøge rigets byer. De havde ikke lov til at handle med bønderne eller til at seile nord for Bergen og til skatlandene. I byerne maatte de vente i tre dage, før de fik lov til at sælge sine varer til byens borgere; før den tid havde kongen forkjøbsret. Fremdeles maatte de have losset sine varer inden otte dage efter ankomsten og have solgt dem inden en halv maaned; den længste tid, de havde lov til at blive, var seks uger. Ligesom i England havde de kun tilladelse til at sælge i det store: tøier i hele stykker, øl, malt, mel, rug og hvede efter last, hvedemel i sække, lin i pundevis, voks i butter, kjød og flesk i skippund. Al detaljhandel var forbudt, selv de faa friheder, de havde, gjaldt kun for sommeren mellem begge kors- messer, det vil sige fra 3dje mai til 14de september. Vintersid- derne, som man kun nødtvungent taalte, skulde svare de samme byrder som de indfødte bymænd, men delte ikkedisses rettigheder. Det er neppe rigtigt, at hanseaterne allerede paa den tid var eneraadende over handelen. Om tørfisken, der udførtes fra Bergen, konkurrerede tyskerne og englænderne, og ved denne konkurrance blev det muligt for den norske handel endnu en tid at eksistere. I begyndelsen af det 14de aarhundrede, synes det-, som om englænderne med for- nyet kraft har kastet sig ind paa Norgeshandelen. Fra begyndelsen af 14de aarhundrede er der nogle toldruller ((ustom rolls) i rigsarkivet i London, væsentlig for byen Lynn og delvis for Boston, Hull og nærliggende smaabyer. yDet er vist- nok kun i det første tiaar af 14de aarhundrede, at disse ruller foreligger, men de er af vigtighed som historisk materiale. Der an- gives de ankomne skibe, hvorfra de kom, af hvem de eiedes, hvilke varer de indførte og udførte, disses værdi o. s. v. Disse ruller er undersøgte og pub]icerede af Alexander Bugge Fra 5te februar 1303 til l9de mai 1304 kom der til Lynn og omliggende smaastæder 235 udenlandske skibe. Af disse var fra Norge 3O skibe, men medens der tilsammen paa alle de fremmede skibe blev indført varer til en værdi af 2036 S 4 s. 9 d., indførtes der paa de norske skibe for omkring 1067 S 386 s. 12 d. Nordmændene indførte altsaa varer for mere end halvpa1-ten af indførslens samlede værdi. Størsteparten af de andre skibe, som kom til Lynn, var smaa fiskerskuder. l)e engelske toldruller viser, at der omkring aar 13OO var et rigt handelsliv i Norge. Kjøbmænd af de forskjelligste na- tioner: gotlændinger, tyskere, friser, nederlændere, englændere og