Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/137

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestF1s1(EB1ER. 1 27 sildefisket eksisterer ei», skjønt man, «naar si1den viser sig, straks er paa fangst». Nøter, med hvilke man søgte silden, anskaffedes lidt efter lidt, da brugen ved lov af 1845 blev friere; men det er først i den sidste menneskealder, at sildefisket i Nordland har ud- viklet sig til den store bedrift, det nu er, ogi hvilken ikke alene nordlændinger, men fiskere søndenfra lige ned til Stavanger amt, deltager. I de senere aar har igjen nord1ændinger draget paa silde- fangst langt udenfor sit amts græudser. Man begyndte at bruge mindre dampskibe til slæbning, forat man kunde komme be- timelig frem til steder, hvorfra «sildenyheder» spørges. Naar fisket er dødt, samler kjøbefartøier og notebaade sig ved telegraf- stationerne for at afvente medde1elser. i Hvor forskjelligt udbyttet af sildefisket kan være, viser de senere (pag. 128) meddelte tal for udbyttet af fedsildfisket. Sildefiskerierne i Nordland benævnes efter den sild, der fanges, fedsildfisket, storsildfisket og smaasi1dfisket. Efter den maade, hvorpaa silden fanges, kan det deles i notflske og garnfiske. Fedsildji“sket kaldes ogsaa sommersild.flsket; ingen af disse navne er ganske rigtige. Sild faaes saagodtsom aaret rundt, om end mest i dets sidste hal-vdemL “Vå“arffskët- er sjeldnere og giver kun aar 1g, mager vare. Store’ sommersildfiskerier falder hyppig sen- høstes, og der stænges jevnlig sild om vaareu. Saasnart sneen om høsten naar ned til flodmaal, bliver det sild, heder det i Nordland. Mange gange slaar det ind, ofte slaar det ogsaa feil. Oftest gaar fedsilden i mindre stimer, men undertiden kan den være tilstede i store masser og give anledning til ligesaa rigt fiske som i sin tid storsilden og vaarsilden. Større fedsild- fiskerier var Eidsfjordfisket i 188O, under hvilket blev opfisket 46000O hl., i 1885 fiskedes i samme fjord 375000 bl. sild, i 1893 180 0OO h1. Fisket omkring Bodø i 1883 blev opgivet alene for Bodin og Beieren til 58O OO0 hl. I en række af aar har fedsi1dfisket i Nordland været mindre end tidligere. Udhyttet af fedsildjisket i Nordland sees af nedenstaaende tal over gjennemsnitlig aarligt udbytte: Tønder-. 183O 2000 1846 2000O 185l 17000 l856 25000 1861 45000 1866 188000 Fra 1871 angives fangsten i bl.