Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/121

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FISKERIER. 1 11 og det er det hurtigste, naar veiret er godt, det vil sige ikke regn eller stærkt solskin og ikke koldt, men gjerne vind. I lyst veir tages stablingen med ro. Men truer det med 1-egn, stables hurtig sammen. Naar stabelen er færdig, tækkes den med næver og dækkes omhyggelig med seil, forat ikke væden skal trænge ind. Naar der bliver stærkt solskin uden vind, maa ogsaa fisken stables, ellers ødelægges den. Udenpaa faar den en Stegt skorpe, og kjødet indenfor denne bliver ikke ordentlig tørret. I det hele skal der agtpaagivenhed til, forat fisken ikke skal tage skade. I hele denne tid ligger fartøiet paa tørrepladsen; mandska- bet gjør skibet rent og klart til at indtage den tørre fisk. Naar tørringen er forbi, bringes fisken paa bærebør ombord og stuves lag paa lag ned i lasten, og saa seiler jagten til Kri- stiansund eller Bergen. Klipfisk, som er stærkt saltet, bliver ikke gjennemskinnende. Vakkert behandlet klipfisk, der er passende tørret, er gjennem- skinnelig, naar den holdes op mod lyset. Saalænge daarlig tør- ret fisk betales med samme priser som vel tørret, vil man ikke faa folk til at behandle varen bedre. - Klipfisk, virket af overstaaet fisk, bliver lettere i vægten, faar en mørkere farve, kjødet bliver sprukket og tørt, især ved rygbenet, og skindet løsner ved uggerne, ribbenene bliver røde, bugen bliver rød og tynd og faar mørke striber, fremkaldte ved tranen, som snart udskiller sig fra leveren. For linefisken er det mindre skadeligt, at den staar over, end for ga1-nfisken. Linefisk og tildels garnfisk, som har staaet over 2 dage, vil endnu kunne give en første sort vare. Klipfisken bedærves ofte af en mugsop, som sædvanligvis kaldes mid, men som egentlig skal benævnes mug eller myggel, da det er en sop, saaledes som mikroskopet viser. Myggelen giver fisken brune flækker, der ofte gaar sammen til et brunt overdrag, men den trænger ikke ind i selve fisken, hvorfor den ikke i nævneværdig grad forringer dennes nærings- værdi, og fisken faar heller ikke nogen usmag af muggen, saa at naar muggen afbørstes, kan fisken lige godt benyttes. Men som handelsvare er den mugne fisk mindre søgt og daarligere betalt, hvorfor man gjerne vil være den kvit. Det er paavist, at klipfiskens myggel beror paa smitte. sær- lig i de pakhuse, som er blevne inficerede med mugsoppen. Velpresset og veltørret fisk tager som regel vanskeligere sop end daarlig presset og tørret, men hovedaarsagen til, at klip- fisken bliver middet, er den, at der under behandlingen kommer sopspirer paa den, og disse spirer udvikler sig til brun mid, og væksten forhales, jo tørrere lisken bliver. Temperaturen og vei-