Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/662

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SlREDALEN I—IERRED. 65I saadanne høhentninger er ofte forbundne med fare, dels paa grund af paakommende snefok og uveir og dels paa grund af de vanskelige veie i fjeldene, saa læsset kan vælte udover. De fjeldbeiter, som beboerne ikke selv benytter, bortleies, som før berørt, for en liden betaling til driftekarer, der i juni og juli kommer med en mængde slagtekvæg, især smaafæ fra Jæderen og drager ind i fjeldene, hvor de bliver til august. Som bolig bruger disse ofte de saa hyppig forekommende hellere eller berg- huler eller ogsaa usle fælægerboder, opsat af sten eller tømmer. Som husgeraad har de en gryde og en fiskestang og lever, for- uden af fisk, af saueme1k samt af lefse, som de tilligemed Salt bringer med i sin ransel. En saadan driftekar, der har 1000 a 2000 stykker kvæg under sin varetægt, tjener om sommeren 5O—1O0 kr. — Forbi gaarden Valevatn passerer aarlig omtrent 2O 000 krea- turer til drifteheierne. ’ Tidligere anrettede bjørnen ikke sjelden stor skade paa drifterne og det almindelige spørgsmaal, som driftekarerne modtog reisende med, var derfor: « Er der fred i heia?» Smaa afrettede driftehunde eller «buhunde» samlede, saasnart der var fare paa- færde, i en fart saueflokken. Husansamling i Siredalen herred er der ved To1estad. Antal beboede huse og hjemmehørende folkemængde er før omtalt, bind I, pag. 219. Siredalen herre(ls matrikulskyld er 300.23 mark. Siredalen herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 52 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikul- skyld havde en gjennemsnitsskyld af 5.77 mark. Ved udgange11 af 189O var herredets gaardsm1mmere delt i 328 særskilt sky1dsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketæl1ingen i 1891 var samlet i 2?33 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.24 mark. 6 brug af skyld 1l.81 mark var skog eller vand eller lig- nende ubeboede skyldsatte brug. Ved udgangen af 1895 var antallet af de særskilt skyldsatte brug 337 og ved udgangen af 19O0 399 med en gjenne1nsnits- skyld af O.75 1nark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Siredalen thinglag: i l891—-95 l979 kr., i 1893—-97 l560 kr., i 1895—-99 1 706 kr. Efter den officielle statistiske inddeling af de selvstændig be- boede brug i 1891 havde i Siredalen herred: 4l brug en matrikulskyld af indtil O.5() mark, 70 brug en