Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/555

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

544 1.1sTER OG MANDALS Au-r. Stedet, hvor han fandt sin død, er paa en vei, som gaar over heien paa Urestad til Moi i Kvinesdal, omtrent 1Z4 mil fra Urestad. Paa selve stedet er opreist en mindestøtte for præsten, der hvor han omkom, længer borte nær høiden af en bakke er en mindesten for præstekonen, der skal have fulgt sin mand over heien og der fundet sin død med ham; ligesaa er en sten et stykke derfra reist til minde om hesten, der hvor denne omkom. Ingen inskription findes paa nogen af stenene, og præstens navn kjendes ikke. Net1andsnes kapel er opført for den nordre del af Fjot- land sogn efter res. af 3Ote august 1884. Hovedveie. Af hovedveie har Fjotland herred for tiden et stykke af 1.2 km.s længde ved Helle, samt fra gaarden Enged(1l og opover Vesterdalen til Lindej)“eld, en Strækning af 1O.3 km. Kfr. bygdevei nr. 1. Veien fører som nyanlagt chaussee først paa østsiden af Kvina, derpaa ved en stenbro (2O m.) over paa sank mes vestside, der følges frem til Lindefjeld. Veibredden er 3.75 m. med indskrænkninger til 2.5 m. paa de kostbareste steder. Maximumsstigning 1: 20. Veilængden er 1O.3 km. Den samlede længde af Fjotland herreds hovedveie er saa- ledes for tiden ]1.5 km. I de følgende aar er hovedveien fra Lindefjeld forudsat for- længet nordover til gaarden Netland samt en tvervei anlagt fra Øvre KmÎnlog østover til Ejotland kirke. Andre rodelagte kjøreveie. Med bygdeveie er Fjotland herred daarlig udstyret; vistnok fører fra Liknes grændse nogen- lunde gode saadanne et stykke opover gjennem begge herreders da1fører, men brugelige tverforbindelser mangler saavel mellem disse indbyrdes som med de tilgrændsende herreder. Ved de for tiden paagaaende hovedveisanlæg vil dog forholdene i nogen grad forbedres De kjørbare veie er kun: 1. Gjennem Vesterdalen (Kvinas dalføre) fortsættelse af bygde- vei nr. l i Liknes fra herredsgrændsen ved Nannestad nordover langs østre side af Kvina til den nyan1agte chaussee ved Hella- fra dennes nordligste endepunkt fortsættes atter med bygdevei til chausseen ved Engedal. Veien, der delvis er anlagt med stats- bidrag, har 2.5 a 3.2 m. bredde og nogenlunde gode stignings- forhold, med maximum nordenfor Helle 1: 1O. Den samlede læ11gde er ca. 6.2 km. 2. Gjennem Østerdalen (Lilleelvens dalføre) fortsættelse af bygdevei nr. 3 i Liknes fra herredsgrændsen ved GGZd(lZ.S*l’GtH nordover langs vestre side af vasdraget til Eiaasland og videre over Vandskjellet ved Mygland til Ejotland kirke. Veien er ligesom den