Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/493

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

482 I‘ISTl‘2R ()G MANDALS AM’I’. Svillerne var allerede lagte, da disse en nat forsvandt og fandtes igjen, hvor kirken nu staar. Det er rimeligt, at der den tid har været strid om, hvor kirken skulde staa; thi Spindanger er og var vistnok ogsaa paa den tid den største, kanske ogsaa den rigeste gaard i sognet; men den ligger ikke midt i sognet. Der, hvor kirken staar, er derimod omtrent sognets midte. Men kirken ligger høit og øde. Helkne ki“rk:ja (i Spind var Spind annekskirkes gamle navn. Den nævnes i Munkelivs brevbog, og egen præst er nævnt i 1328. Gaa-rdnavnet Helkne er nu tabt her. Sognet kaldes endnu i Stavanger stiftsbog «Heckne» sogn. Til Spind kirke skjænkedes før 1663 af kongelig foged i Lister len Peter SteZfensen to store stager til vokslys og af lens- herre Lam“its Galtæmgs frue Bar-bra Grubbe en liden rød bliklygte og begges vaabner af blik med flor om, som blev hængte paa alteret. Ifølge erklæring af 3Ote marts l841 legerede Thea-sten Rasmussen Hønevig efter sin død renterne af 1O0 spd. til kirke11. I—Iovedveie. Hovedveien til FarsWem(l kommer ind i Spind fra Lyngdal herred ved Djubvig, fører derfra midt gjennem Spind paa sydsiden af Vigsvatn til Sævig, hvorfra den bøier ned langs sjøen gjennem Jentefjeldene til herredsgrændsen mod Vanse ved Spinds-odden . Veibredden er 3.75 m. med indskrænkninger til 2.5 m. paa de kostbareste steder. Maximumsstigning 1:15. Veiens længde inden Spind er 7.5 km. Den samlede længde af Spind herreds hovedveie er saaledes 7‘.:3 km. Andre rodelagte kjøreveie. Spind herred, der danner et kuperet fjorddistrikt, er kun daarlig forsynet med bygder-eie: hele den østenfor Spindfjorden liggende del er saaledes uden noget slags kjørbar vei. De faa bygdeveie, som findes særlig i strøget omkring Spind kirke, er heller ikke meget benyttede: nogen forandring heri vilde muligens indtræde, dersom det vest- lige endepunkt af bygdevei nr. 4 ved Naut1and kunde blive sati direkte forbindelse med hovedveien ved Haavigen, hvorved vilde dannes en bekvem vei til Farsund for den vestlige del af herredet. De bygdeveie, som for tiden findes, er 1’øIgende: l. Fra hovedveien ved Farbrod, nær Lyngdal grændse. sydover til Spindanger ved Spindfjorden; bakket vei med største stigning l: 7, bredde 2.5 m. og længde 2.4 km. 2. Fra hovedveien vestenfor Vigsvatn om Aarisstad til Spind kirke; bakket vei med stigningsforhold og bredde som fore- gaaende; længde l.5 km. 3. Fra kirken ostover til I‘h“saag11r ved Spindfjorden; bakk(“I