Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/49

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

C 4O 1.1sTEn OG MANDALS AM‘r. x Fortegnelse over legater og stiflelser i Kr“istiansand: Kapital. Benævnelse Hvortil anvendes Naar Kr. Kristianssand stifts geistlige Pensioner for geistlige Ij“1 01 2ö1792.so enkekasse .... . . . Selskabet (De gamles og efter- ladtes venner» ...... Selskabet (De gamles og efter- ladtes venner» understøttel- sesfond ......... Foreningen til omsorg for æl- dre tjenere af kvindekjønnet Svend Olaus Strays legat. . Stiftelsen t Ungdom— L;:)g.aIt1;lo(:1dets mens under— ’ ’ visning og Skolefondets alderdom— formue . . mens hvile». Pensionsfondet «Det ædle for- maal» B. Mathisens legat ..... Stiftelsen e Borger-enkers trøst» (Eiendom i Kongens gade, takseret for kr. 22 037.—m. Den rentebærende kapitel er kr. 30 354.o9.) Kristiansands sjømandsfore- nings assuranceindretning. Hjælpe— og understøttelses- kassen for uheldige sjømænd i Kristiansand indrullerings- distrikt ......... Jørgen Chr-istiansens legat, en fast eiendom deri indbefattet Det ved kgl. resol. af 28de mai 185O oprettede fon(l . l 4 l I i I I M 11 1 C l l og skolelæreres enker. For t1—ængende, der ikke nyder fattigun(ler- støttelse. For trængende, der ikke nyder fattigunder- stettelse. For tiden til husleie og anden understøt- telse af ældre fruen- timmer. Til pensioner for gamle sjøfolk. ’Renterne til vedlige- hold af eiendommen, til leie og brændsel for de 10 enker, der bori huset Trængende sjofolk og deres efterladte Størstedelen af ren- terne uddeles til træn- gende sjømænd og deres efterladte hvert aar før jul i p0rtioner paa 10—25 kr. Husly for enker eller døtre af embedsmænd eller borgere heri byen samt til understøttelse for arbeiderfamilie1—. Rent-erne uddeles til trængende, der ikke nyder fattigunderstøt- telSe. I;f1 02 1Z102 l,1’‘1 02 1xj102 Vi O2 l 1,=*1 02. 1Z1 02 ï;“‘1 O1 Vi 02 4ð3 282.se 37 761.4s 27 39Ö.os 12 O98.os 82 434.9:ɔ 42 969.19 I 17 219.48 600.oo 52 391.—m 24 2l4.s1 8 400.oo 5l —16l.eo 7 2I9.2o