Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/439

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

428 I.ISTER OG MANDALS Arn-. byrdige kvinder fru Botilde Svalesdatter og fru Ingigerd Erlands- datter om skifte, gaver og gjæld, som dem imellem var efter velbaaren mand, hr. Olav Gutormsen, ridder etc., som var for- nævnte fru Botildes søstersøn og fru Ingigerds husbonde. Det heder, «at fornævnte fru Botilde undte fru Ingigerd til kjærlig amindelse efter sin søstersøn disse efternævnte gaarde i fru Ingigerds livstid at beholde, liggende oppaa Lista, som er Han- angher, Grimsby, Lunde, Stokke, Fridestade, Eityland og Østre Atle, hvilke gaarde og gods straks efter fru Ingigerds frafald falder atter under fru Botilde eller hendes rette arvinger, uden al rettergang, trætte eller modmæle, som rette arvinger ere til godset efter hr. Olav, saa at hovedgodset Hanangher kan blive vel og lagelig opholdet. Og skal gaarden Hanangher da antvo1—des fru Bodil eller hendes arvinger med dette inventarium af fru Ingigerds boSkab: Først seksten gangende kjør, fire kjørlag i smale, og dertil tyve kjørlag i redskaber, Senge og andet hus- geraad, og alle de andre gaarde i bortleiefærdig stand. Der- hos skal fru Botilde betale af hr. Olavs gjæld hundrede mark, men al anden gjæld, som hr. Olav og fru Ingigerd har stiftet, skal fru 1ngigerd selv beta.le». Den nævnte Olav Gutormsen var søn til Gutorm Eivindsen til Hananger, foged eller sysselmand i Lister syssel 1421 og frem- deles 1444, da han tillige var væbner og Norges riges raad. Han var gift med Inga Svalesdatter Smør, en søster til rigsraaden, den bekjendte Jon Svalesøn Smør. Ingas søster Botilda var gift med foged i Jemtland Peter Karlsen. Deres datter var «Hustru Anna til Hatteberg og Hananger». Denne Anna har arvet Smørfami“liens gods Hatteberg i Kvinnherred, der nu danner en væsentlig del af baroniet Rosendal, og da Olav Gutormsens enke, 1ngegerd, døde, faldt Hananger gods i henhold til nærværende skiftebrev til fru Botildas arving hustru Anna, der var gift med en Oluf Bagge„ og hvis datter Magdalene Bagge til Hatteberg «undte og gav sin kjære frænke AdelutZe Throndsdatter Benkestok» ved brev af l54O hele gaarden Hananger og Hananger gods, saa meget som havde fulgt hendes moder, «hende til hjælp og ophold og hendes danne- mand, hvem Gud hende forføier». Fra aaret 1557 er i denne anledning et domsbrev af rigets kansler Peder Huitfeldt og Kristofer Walkendorf, hvori det heder: «Kon1 da for os paa raadstuen (i Bergen) ærlig og velbyrdige mand Kristofer Eriksen og fremlagde salig jomfru Magdalena Olufsdatters ga-vebrev fra l540 til jomfru Adelis Throndsdatter, hvem bemeldte Kristofer Eriksen haver til sin ægtehustru, og be- rettede, at efterdi hans kjære hustrus fader Thrond Benkestok og Erik Ormsøn er komne overens om Smørs gods, og dem er gjort brev imellem, af hvem Hananger gods skal æske, hvilket han