Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/438

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vANs1—: Hl-2RRI—2D. 427 BtlZ(Dl(Y, af skyld mark. Kjørr(äfjord, af skyld 3.56 mark. H(m(mger, 4 parceller med en parcel af KviØo, af skyld 3.1O mark. Hananger, gammelt navn Heinangr, har været en adelig sæde- gaard. I aaret 1371 eiedes den af en Baard Thordarsøn, der skjænkede en stor del af gaarden til korsbrødrene i Stavanger. Senere gik den over i den norske familie Smørs besiddelse, der i 15l3 repræsenteredes af Norges daværende rigsforstander, Jon Svalesøn Smør. Gaarden kom til Oluf Bagges frue, hustru Anne paa Hatteberg i Kvinnherred, der var en datterdatter af Svale Jonsen (Smør). Oluf Bagges datter Magdalene gav i aaret 1540 Hananger gaard og gods til sin frænke, AdelutZe Throndsdatter (Benkestok), der nedstammede fra nævnte Svale Jonsens søster, og til den dannemand, «Gud hende forføiede». Denne danne- mand blev adelsmand Christopher Eriksen, som var befalings- mand paa Stenviksholm, og som døde 1563. Hans hustru over- levede ham, og fra hende kom gaarden til hendes brodersøn Thrond Benkestok, med hvis datter Brynilde Benkestok deni begyndelsen af det l7de aarhundrede kom til Hans Theiste til Bjelland i Kvinnherred, der var foged over Lister len fra 1§99 til 1604. Fru Brynilde levede endnu som enke 1639, og efter hende blev sønnen Thrond Hansen Theiste gaardens eier. Han døde omtrent 166O, hvorefter Hananger beboedes et halvt Snes aar af hans anden frue, Pernille Olufsdatter Rytter, der døde omtrent l67O. Gaard og gods —tilfaldt da deres datter Brynilde Theiste, og hun blev gift med Anders Friis til Landvig, som boede dels paa Hananger og dels paa Lunde. De skal efter et sagn have havt en søn, som druknede i Hanangervat11. Efter Anders Friis og hans hustrus død tabte gaarden sine rettigheder som fri sædegaard. Fra dem kom eiendommen (efter l746) til Caspar Johan Stockdorph eller Stockmann, som kaldte sig Friis og skal have været deres dattersøn, men som uprivilegeret person ikke kan have besiddet den med adelig frihed. Han forødede godset og døde selv paa gaarden Bryne (efter 1763) i usseldom og husvild. Gaarden er nu delt i parceller. Sandsynligvis er godset kommet under auktionshammeren. I aaret 1557 skyldte Hananger l0 tønder korn, men 1624 og l665 havde Hananger gaard en skyld af l0 huder, og det underliggende gods i Vanse og Spind Sogns havde sidstnævnte aar en skyld af 47 huder. Om et skifte, afholdt 12te september 1485, haves et brev udstedt i Bergen: Erkebiskop i Nidaros og pavelig sædes legat, Hans, biskop i Bergen, og Alf Knutsen, ridder og høvedsmand paa kongsgaarden i Bergen, har MCDLXXX gm“nfa maanedsdagen fra o(—taa-es nativitatis JIari(e efter kong Hans’s hefalingsbrev’ siddet i en ret imellem vel