Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/40

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KRISTIANSAND BY. 31 I 18Ö6 skiltes borger— og almueskolen fra latinskolens byg- ning, og den indrededes alene for latinskolen og rektor. Af skolens rektorer kan mærkes mag. Tobias Jensen, rektor fra l691—1725, som laa i strid med biskoperne og medlærerne. Da han døde 7O aar gammel, siger biskop Nyrop om ham: «Han var et vanartet unyttigt Mennische, sammensat af adskillig ondskab og urolighed — tog Sparebyssens penge og gjorde intet regnskab — plagede 4 Bisper — Gud skee lov, som gjorde een god Ende paa sin straf over dette stæd ved dette raadne lem, som ved Dødsens Segel blev endelig afskaaren.» Mag Søren Monrad, rektor fra 1779 til 1789, senere rektor i Trondhjem, var bekjendt for sin dygtighed i latin, hvorfor han almindelig kaldtes «Søren Latiner». Andre bekjendte rektorer er Herman Amberg (1806—26), Johan Friis (1858—-75), Karl Frederik Feilberg (1875—95). Skolen omdannedes i l852 til en latin— og realskole. Efter lov af 17de juni 1869 omdannedes skolen til en middel- skole med baade latin— og realgymnasium. Da den gamle skolebygning var for trang, opførtes paa sko- lens havetomt en murbygning efter arkitekt Thrap-Meyers tegning. Kristiansands kathedralskole havde ved udgangeu af 1890 17 elever i latingymnasiet, 1O i realgymnasiet, 144 i middelskolen, tilsammen 177 elever; i 1895 12 elever i latingymnasiet, 18 i 1—ealgymnasiet, 277 i middelskolen, tilsammen 307 elever. Den betydelige stigning i elevantallet i 1895 kommer deraf, at der fra begyndelsen af skoleaaret 1895—96 blev indført fælles- undervisning i kathedralskolen. Kristiansands kathedralskole havde i skoleaaret 1899+1900 6 klasser med 49 elever i gymnasiet, 4 klasser med 221 elever i middelskolen. Der var 17 lærere og 2 lærerinder. Til minde om Kristiansand bys 250 aars jubilæu1n i 1891 oprettedes et stadsbibliothek. — Til lokale for dette indkjøbtes den Norges bank tilhørende gamle bankbygning paa hjørnet af Kongens gade og Holbergs gade for en kjøbesum af 9000 kr. Den til bibliotheket indkjøbte bygning brændte imidlertid under den store brand i 1892. Til kathedralskolens bibliothek har været bevilget et aarligt bi- drag af samlaget. Til dette bidrag har været knyttet den betingelse, at bøgerne skulde tilhøre Kristiansand kommune (stadsbibliotheket). Ved udgangen af 1895 eiede kathedralskolen ikapitalformue og legatformue kr. 151566.94. Latinskolen var i byens første tid den eneste undervisnings- anstalt. I l722 oprettede stiftsprovst, senere biskop, Spi(lberg en skole.