Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/41

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

32 1.1sTEB oc M‘xN1)A1.s AM‘r. I l8l3 synes den at være ophørt eller smeltet ganske sammen med fattigskolen. Ved gavebrev af 18de februar 1797 oprettede kjøbmand Daniel I9aachsen en Stiftelse kaldet «Ungdommens Undervisning og Alderdommens Hvile» af «efter Forsynets Styrelse egen er- hvervede Formue». Denne skole var bestemt ikke blot til en almueskole, men ogsaa til en borgerskole. I 1835 blev der udstedt indbydelse til oprettelse af en borger- skole. DeHlIe borgerskole kom i virksomhed i l836. I 1856 omdannedes skolen under navn af elementær— og middelstandsskole. I begyndelsen af det l9de aarhundrede var oprettet og ved- ligeholdt for kommunens regning 2 friskoler, nemlig kirkeskolen og pigeskolen. I 1826 oprettedes der en vekselun(lervi.s-ningsskole. Der er tre folkeskolebygninger; en af bygningerne, Carl Johans minde, er skjænket byen af Carl Johan. Den ene skolebygning af mur er opført efter branden i 1892. I 1899 var antallet af undervisningsberettigede børn i Kri- stiansand 2291, deraf 12O0 gutter og 1091 piger. I folkeskolen undervistes 1948, deraf 1002 gutter og 946 piger. Ved folkeskolen var 24 lærere og 35 lærerinder, og udgiften udgjorde 183 692 kr. Kr-1L9tiansands seminarium havde i. skolea-aret 1899—-19O0 47 elever. Der var 4 lærere og l lærerinde. Lokalet er den gamle tugthusbygning. Tugthus for Kristiansand stift blev oprettet i l789. Den gamle, til tugthus kjøbte bygning blev i senere tid anvendt til syge- hus, og i 1803 til 1805 blev til tugthus opført en 3—etages bygning. Tugthuset i Kristiansand er nedlagt, og dets bygning er anvendt til Kristiansands seminarium, som i 1878 flyttedes hid fra Holt. Befæstn-ingen Flekkerø var i det 16de aarhundrede et tilholds- sted for sjørøvere og kapere. Kristian HI sendte i 1555 admiral Mogens Gyldens6erne med en flaade op til Norge. Efter admiralens raad fik slotsherren paa Akershus slot befaling til paa Gammel- holm at anlægge —en forskandsning af ekebjælker — sandsynligvis et slags blokhus — der gik under navn af Flekkerø-hus. Dette skede i l556, men en senere slotsherre, Kristen Munk, bevirkede, at kanonerne blev førte til Akershus, og blokhuset blev ned- revet 1561. Kristian IV befalede 1628, at der skulde udføres befæst- ningsarbeider, og da han 1635 kom til Kristiansand, blev ved reskript af 15de j11ni s. a. lensmanden paa Lister Palle Rosen- krantZ paalagt at anvende l00O daler af den saakaldte bygn.ings-