Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/383

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

“372 1.1sTEH OG MAN1)AI.s AMT. Ældre jernalder . . 5 Yngre jernalder . . O . . . 2 Tilsammen 7 Paa Erseid laa paa en bergknaus lidt søndenfor gaarden 5 runde hauge, hvoraf 4 tildels udgravedes i 1878. O1dsagerne blev derunder blandet sammen og indsendt til universitetets oldsag- samling uden nærmere angivelse af, hvad der hørte sammen. Der fandtes 9 lerurner, 2 Spænder m. m. Det kan tilsammen kun regnes for ét fund. Fra Gaaseland har man et interessant guldfund bestaaende af en større samling af betalingsringe af guld, indehol- dende 9 nogenlunde hele ringe og en mængde fragmenter. Desuden er af fundet 5 stykker kommet i privat eie, hvoraf 2 hele ringe. Det øvrige beror i universitetets oldsagsamling. Fundet er mærkeligt nok gjort i en rund haug, 4 m. i tvermaal. Den bestod for det meste af større stene af et mandsløfts størrelse; midt i den var en meget stor sten. Langs med denne fandtes guldet spredt. Intet andet fandtes uden en liden blaa glasperle. Da saadanne guldsager næsten aldrig findes i grave, kun som .saakaldte markfund, og hvis haugen virkelig er en gravhaug, som for- modet af finderen, maa det antages, at guldsagerne er nedlagt i den en god stund efter dens opførelse, i den hensigt f. eks. under en krig at skjule dem for fiendehaand. Fra Gaa-Selund findes endnu 2 fund fra ældre jernalder. Det femte fund er fra 1lUølhus. Ved veiarbeide i en ager fandtes en 1erurne, sværd, spyd, øks, skjoldbule m. m. Fra 2Wølhus er desuden det ene fund fra yngre jernalder, bestaaende af en enkelt oval spænde; det andet fund fra denne tid er fra Foss. Gravhauge er der paa præstegaa1—dens grund, ikke langt fra kirken, og paa den anden side af Undalselven paa gaarden Nedre Vigel(m(7 er et par udjevnede gravhauge. Længere nede i dalen paa gaarden J?(llIb6’l’g-S’ grund er nogle mindre anselige hauge. Paa Foss er en gravhaug. Paa 2Vylamd, et brug under Skqfteland gaard, er en gammel tingkreds omsat med 13 lave oventil afrundede stene samt en større sten i midten. Denne kreds kaldes thingsfuen. Nær denne er en anden samling af stene, der ikke staar i orden. Denne forer navn af kirken Valle kirke, Søndre Undal, er en korskirke af tømmer, op- ført 1792—94, med tømmertilbygning, restaureret 1838. Et maleri af Peder Claussøn hænger i den nuværende kirkes kor og er det bekjendte originalbillede af ham.