Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/297

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

286 1.1sTEB OG MANDA1.S AMT. Om de fornemste «Eghe Skoffue» i Finsland skriver Falk- RosenkrantZ og Stene Villum:—ren i l631: Fins1and sogn: Mand;flaa, temmelig ekeskog til middelmaadig skibsbygning. ‘ IV)eldskaar, temmelig god skog, grov og stor. lVatneli(l, skjønt, stort, grovt eketømmer. Tvende Finslandégaarde, findes skjønt, stort, grovt eketømmer. Der sælges sag-tømmer og anden større rundlast og noget smaatømmer (props o. lign.). Middelprisen i 19O0 pr. tylvt bygningstømmer var 3O kr. Den almindelige dimension er 6 alen 8 toms top. Der sælges lidt brændeved. Middelprisen i 190O pr. meter- favn brændeved var 6 kr. for birk og 5 kr. for furu. Af andre skogprodukter sælges noget tøndestav. Al herredets skog eies af bygdens indvaanere. De bedste skoggaarde i herredet er gaardene i dalen langs Mandalselven, Mann“flaa, Rægevig, Haugedal og Nedre Kl8i.’PZGli(i. Ligeledes gaardene omkring Livatn: Vatnel-i, Ejeldskaar m. fl. Brændtorv er næsten ikke brugt i herredet, da der hid- til har været skog nok til brænde. Antagelig findes her gode torvmyrer. Ved gaardene Heglan(l og Hønemyr ligger større myrstræk- ninger, hvoraf en del som «kart», det vil sige tilgroet med lyugǫ «vesaalbjørk», pors o. s. v.; den er værdiløs i den tilstand den ligger uden som slaattemyr. Myren er af tarvelig beskaffenhed. men den kan lade sig dyr-ke. Fra gaarden Fir:sl(md ligger langs Finsaaens løb paa flere steder ikke liden slaattemark som «steo» og— som almindelig myr ved Fr-iksta(l, Slofiet og Lausland. &—St-see benævnes slaattemark, der er opslemmet af elven og er tilgroet med -=finn», der jevnlig slaaes hvert aar-. Fra Frikstad mod sydøst langs byveien ned mod Fjeldskaar ligger heller ikke lidet myP. men saa lavt, at den er lidet egnet for dyrkning. Egentlig n1ose- myrer skikkede til torvstrø er ikke paavist. Der er lidet multer. I Finsland var i l899 B industrielle anlæg med en samlet arbeidsstyrke paa 7 mand. Motorernes antal var 3 med 3O hestekræfter. ] Samlet ar— I Motorcrnes ? M0å(gî§?e8 beidsstyrke. ants1. I n-æm,r. n l W 2 sngbrug . . 5 2 X 20 1 1neieri . . ɔ 2; 1 I I0